Amdanom Ni

Cefndir

Mae Consortiwm Canolbarth y De (CCD) yn wasanaeth gwella ysgolion sy’n gweithio ar ran pum awdurdod lleol, sef Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.

Y rhanbarth hwn yw’r un mwyaf poblog yng Nghymru. Mae’n cynnwys mwy na 400 o ysgolion ac yn gwasanaethu 135,000 o ddysgwyr - sef traean o blant oedran ysgol Cymru. Mae’r rhanbarth yn gartref i’r nifer uchaf a’r gyfran fwyaf o blant sy’n byw mewn tlodi; mae hefyd yn cynnwys y brifddinas a diwydiannau economaidd, ariannol, creadigol a chyfryngau Cymru.

Ein huchelgais fel rhanbarth erbyn 2018 yw bod:

  • ein dysgwyr yn cyflawni’r deilliannau addysgol gorau yng Nghymru, fel eu bod cystal â rhannau tebyg o’r Deyrnas Unedig;
  • y bwlch cyrhaeddiad sy’n gysylltiedig â thlodi yn cau’n gyflymach yma nag yn unrhyw le arall yng Nghymru;
  • y rhanbarth yn cael ei gydnabod am ei ddysgu proffesiynol ansawdd uchel a arweinir gan ysgolion.

Pwrpas

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio i sefydlu system hunanwella ar gyfer ysgolion Canol De Cymru. Prif sbardun y system hon yw’r gallu ysgolion a’u sefydliadau cysylltiedig i gael mynediad i arfer effeithiol.

Trwy rannu newyddion, barn a phrofiadau ymarferwyr addysgu yn y rhanbarth a’r tu hwnt, rydym yn credu y bydd ysgolion yng Nghanol De Cymru yn gallu tynnu ar yr wybodaeth hon i hysbysu eu gweithgareddau gwella ysgol yn llawn.

Barn Bersonol

Consortiwm Canolbarth y De sy’n rheoli’r blog hwn, ond barn yr awduron unigol ac nid barn y Consortiwm a gyhoeddir yma.

Rydym yn gofyn i ystod eang ac amrywiol o awduron i ddarparu cymysgedd o erthyglau blog i sbarduno meddwl a thrafod.

Os ydych eisiau trafod unrhyw agwedd ar unrhyw rai o’r erthyglau blog hyn, cysylltwch â CCD ar mailto:communications@cscjes.org.uk/ 01443 827500.

(Visited 124 times, 1 visits today)

Attachments