Cwrs Sabothol i Athrawon Cymraeg Ail Iaith

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfle gwerthfawr i ysgolion yn ein rhanbarth anfon ymarferydd dosbarth ar gwrs Sabothol Cymraeg am flwyddyn o fis Medi 2018. Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu costau cyflenwi ar gyfer y flwyddyn, felly mae’n gyfle am ddim i ddatblygu’r gallu i siarad ac addysgu yn eich ysgolion. Mae’r safonau proffesiynol newydd yn nodi’n glir pwysigrwydd gallu defnyddio Cymraeg mewn ysgolion a phwysigrwydd datblygu’ch sgiliau unigol. Mae Cwricwlwm i Gymru hefyd yn adnabod y ffocws sydd ar y Gymraeg fel iaith a’r dimensiwn Cymreig. Wrth i ni symud tuag at gontinwwm Cymraeg, byddwn i gyd yn rhannu’r un daith wrth gyflawni’r un nod – sef creu siaradwyr Cymraeg sy’n gallu defnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd. Mae Estyn yn parhau i ganolbwyntio ar y defnydd o’r Gymraeg ar draws yr ysgol mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys y defnydd o’r Gymraeg ar yr iard. Mae manteisio ar y cyfle Sabothol yn rhoi modd i chi baratoi’n strategol ar gyfer yr alwad uwch ar y defnydd o’r Gymraeg trwy ddatblygu gallu yn yr ysgol.

Mae’r cwrs yn enghraifft o ddatblygiad proffesiynol rhagorol. Yn hytrach na cheisio disgrifio’r cwrs, mae’r dysteb isod yn rhoi sylwebaeth uniongyrchol am werth y cwrs:


Cwrs Sabothol i Athrawon Cymraeg Ail Iaith – Tysteb
"Mae ymgeisio am y Cwrs Sabothol (a chael fy nerbyn) wedi bod yn un o’r penderfyniadau gorau dw i wedi eu gwneud erioed. Des i at y cwrs fel athrawes Blwyddyn 6 gyda digon o batrymau iaith/geirfa Gymraeg i gael Blwyddyn 6 i gyrraedd Lefel 4/Lefel 5 a dyna fe. Roeddwn eisiau bod yn gallu defnyddio’r Cymraeg yn hyderus mewn pynciau eraill yn y cwricwlwm, a gallu defnyddio Cymraeg tu allan i’r gwaith. Mae’n rhaid i mi ddweud, ar ôl y tymor cyntaf, fy mod i’n teimlo bod y cwrs wedi fy ngalluogi i wneud hynny, yn bendant. Nid yw’r cwrs ond yn dysgu gramadeg a geirfa Gymraeg yn fanwl, mae hefyd yn dangos ffyrdd i’w haddysgu trwy bynciau eraill yn y cwricwlwm. Trwy gydol y tymor cyntaf, rydych yn cael cyfle i gynhyrchu adnoddau dwyieithog ar gyfer amrywiaeth o bynciau a chymryd rhan mewn sesiynau ‘meicro dysgu’ lle mai chi yw’r athro ac rydych yn dysgu eich cydweithwyr trwy gyfrwng y Gymraeg am ugain munud mewn amrywiaeth o bynciau. Er bod y sesiynau ‘meicro dysgu’ hyn yn codi ofn arnoch i ddechrau, rydych wir yn teimlo eich bod yn cael eich cefnogi gan diwtoriaid coleg a chydweithwyr eraill. Dw i tua thraean o’r ffordd trwy’r cwrs ar hyn o bryd, a dw i eisoes yn teimlo’n hyderus bod y pethau dw i wedi dysgu yn gallu cael effaith gadarnhaol wirioneddol ar safonau Cymraeg ar draws yr ysgol. Os ydych yn ystyried cyflwyno cais am y cwrs ac rydych yn teimlo ychydig yn betrusgar, fel roeddwn i, ewch amdani – fyddwch chi ddim yn difaru! ‘Dw i’n edrych ymlaen at ddod i’r brifysgol a dw i wedi mwynhau cwrdd ag athrawon eraill – rydyn ni’n chwerthin bob dydd! Hyd yn hyn, dw i wedi dysgu llawer o bethau newydd ac er bod rhai pethau’n anodd, dw i’n mwynhau’r cwrs yn fawr iawn." Trish Beer – Ysgol Gynradd Rhws
 
"Dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg ers mis Medi a dw i’n mwynhau’r cwrs yn fawr iawn! Mewn ychydig dros dri mis, dw i wedi dysgu llawer iawn o Gymraeg, a dw i’n hyderus i gynnal sgwrs â dysgwyr Cymraeg eraill, diolch i’n tiwtoriaid rhagorol. Rydym wedi cael gweld amrywiaeth o syniadau rhagorol i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda grwpiau blwyddyn gwahanol a dw i’n edrych ymlaen at roi cynnig arnyn nhw yn yr ysgol. Mae disgwyl i ni gynhyrchu rhai o’n gweithgareddau ein hun hefyd, sy’n cael eu hasesu. Rydym yn dysgu gwers fer (trawsgwricwlaidd) yn rheolaidd trwy gyfrwng y Gymraeg (‘meicro-dysgu’). Roedd hyn ychydig yn codi ofn arna i i ddechrau, ond rydym i gyd yn cefnogi ei gilydd a dw i wedi dysgu llawer o’r profiadau hyn. Eto, dw i’n edrych ymlaen at ddefnyddio’r gwersi hyn ar lawr y dosbarth, a chefnogi athrawon eraill hefyd. Byddwn yn argymell y cwrs hwn i athrawon sydd eisiau dysgu/gwella eu Cymraeg, a gwella lefelau Cymraeg yn eu hysgolion. Mae’n eithaf dwys ond yn llawn hwyl, gyda llawer o brofiadau newydd a phobl newydd. Dw i’n hapus iawn!" S. Francis
Os oes diddordeb gennych yn y Cynllun Sabothol Cymraeg, cysylltwch â Helen.williams2@cscjes.org.uk neu os oes angen gwybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â Llywodraeth Cymru neu finnau, richard.j.carbis@cscjes.org.uk
Richard Carbis

Richard Carbis

Welsh Standards and Policy Officer at Central South Consortium
Richard Carbis

Latest posts by Richard Carbis (see all)

(Visited 27 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *