Gwobr Addysgu Pearson ar gyfer Defnydd Rhagorol o Dechnoleg yn y Dosbarth – Ysgol Uwchradd Penydre

Gareth Price dw i ac rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael fy enwebu ar gyfer Gwobr Addysgu Pearson am ddefnydd rhagorol o dechnoleg yn y dosbarth. Braint llwyr yw cynrychioli Ysgol Uwchradd Penydre yn y broses hon, sydd wedi bod yn bosibl dim ond oherwydd staff a disgyblion cefnogol yr ysgol.

Ges i fy enwebu ar gyfer y wobr gan Dr Mike O’Neil a gwrddais i pan fynychais y Rhaglen Athrawon Rhagorol. Rwy’n ddiolchgar am gael gydnabyddiaeth gan Mike, cyn-enillydd Gwobr Addysgu Pearson, ac am y positifrwydd y mae wedi dod â fe i Benydre. Erbyn hyn, rwyf wedi bod yn addysgu TGCh ers 9 blynedd ac er nad wyf wedi ystyried fy hun i fod unrhyw le’n agos i ‘ragorol’ , rwyf wedi datblygu dull gweithredu strategol ar gyfer defnyddio TGCh yn effeithiol wrth addysgu.

Pan ddechreuais addysgu TGCh, roedd caledwedd a meddalwedd yn cael eu gweld fel adnoddau oedd rhaid eu cael. Edrychwyd ar yr ysgolion hynny oedd ag isadeiledd ariannol gwell gyda chenfigen. Gwelwyd arian, neu ddiffyg arian, bob amser yn rwystr i gynnydd. Roeddem yn ffodus i fanteisio ar gyllid trwy Her Ysgolion Cymru, sydd wedi ein galluogi i ddiweddaru ein switiau TGCh craidd a’n rhwydwaith. Roedd yr arian yma, ar ôl blynyddoedd o geisio ymestyn pob ceiniog roedd gennym, yn werthfawr tu hwnt.

Gydag isadeiledd dibynadwy oedd â gofynion cynnal a chadw llawer yn is, rydym wedi llwyddo canolbwyntio ar ofynion ein staff a’n disgyblion er mwyn gwella addysgu trwy TGCh. Rwyf wedi arsylwi ar sawl gwahanol strategaeth dechnoleg gwahanol ar waith mewn amrywiaeth o ysgolion a’r llinyn cyffredin yw bod pob ysgol yn wahanol a phob un â’u gofynion gwahanol. Does dim cyfeiriad cywir neu anghywir, mae’n rhaid i bob ysgol fynd ar daith unigol ei hun.

Rwy’n ddigon ffodus bod pennaeth ac uwch dîm arwain Penydre wedi bod mor barod i wrando ar fy nghynlluniau ar gyfer datblygu TGCh yn ein hysgol. Mae eu cyfraniad a’u cymeradwyaeth wedi galluogi holl staff i fod yn rhan o hyn ac ymgorffori technoleg i’w haddysgu gyda meddylfryd cadarnhaol.

Mae wedi cymryd sawl blwyddyn ond, erbyn hyn, rydym wedi llwyddo cael gwared ar gannoedd o ddarnau offer diangen, diweddaru’r holl galedwedd sydd ar ôl a lleihau’r amser mae ein technegwyr yn ei gwario ar gynnal a chadw a thrwsio. Erbyn hyn, rydym mewn sefyllfa lle mae athrawon yn medru defnyddio technoleg lle maent yn gweld ei fod yn ychwanegu gwerth i’w gwersi.

Mae ‘TGCh effeithiol’ wedi bod yn sail i’n strategaeth TGCh. Fel y mwyafrif o athrawon, rwy’n gwerthfawrogi mai gwrthod ac amddiffyn yr amser a glustnodwyd ar gyfer eich pwnc basech yn ei wneud pe bai rhywun yn gofyn i chi ymgorffori elfen ‘allanol’ o fewn eich gwersi. Dyna pham rwyf wedi ceisio gwneud TGCh ym Mhenydre yn ddibynadwy, yn hygyrch ac yn effeithiol. Mae disgyblion yn cael eu haddysgu sgiliau a sut i ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd TGCh mewn gwersi, ac yna fe’u hanogir i ddefnyddio’r rhain ar draws pynciau eraill. Un peth sydd wedi bod yn fantais fawr dros y blynyddoedd diwethaf, heb os nac oni bai, yw’r cynnydd ffantastig mewn meddalwedd ar-lein am ddim megis CANVA, Socrative a PowToon yn ogystal ag apiau rhagorol fel iMovie a Garage Band. Mae’r rhain wedi ein galluogi i fod yn arloesol tra’n cadw costau’n isel.

Nid yw popeth rydym wedi ceisio ei ymgorffori wedi bod yn llwyddiannus ond mae pob cais wedi ein galluogi i fireinio’r hyn sy’n gweithio i ni. Ceision ni ddefnyddio Moodle ond gydag ychydig iawn o lwyddiant. Ceision ni hefyd ddefnyddio Hwb+ ond gostyngodd diddordeb yn y llwyfan hon yn fuan. Mae Hwb wedi bod yn fwy llwyddiannus ac fe fydd yn cael ei ymgorffori wrth i ni weithredu’r DCF dros y flwyddyn nesaf yn ogystal ag offerynnau cydweithredol eraill megis Office365 a Google Docs.

Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i ddatblygu nifer o berthnasau cryf gydag asiantaethau allanol sydd wedi gwneud cyfraniad mawr i’n llwyddiant. Mae’r rhain yn cynnwys unrhyw beth o godio a roboteg gyda Technocamps i brosiect cymunedol Arwyr Digidol gyda llyfrgelloedd Merthyr a Chymunedau Digidol Cymru. Rydym wedi llwyddo datblygu cysylltiadau sydd wedi amrywio’r cwricwlwm i’r dysgwyr ac wedi arwain at ddeilliannau gwell. Mae Minecraft, BBC Microbits a Lego Robotics wedi bod yn arbennig o boblogaidd mewn digwyddiadau pontio a chroesawu carfannau newydd.

Mae pob ysgol yng Nghymru ar ei thaith ei hun o ran penderfynu beth mae adroddiad Dyfodol Llwyddiannus yn ei olygu iddyn nhw. Rwy’n gobeithio mai’r allwedd i roi newidiadau fel y DCF ar waith ym Mhenydre bydd cael gweledigaeth strategol glir. O fy mhrofiad i, ble bydd staff a disgyblion yn gweld bod yna ddeilliant cadarnhaol byddant yn fodlon gwneud ymdrech a threulio amser i gyrraedd y pwynt hwnnw. Rwy’n sicr y bydd heriau ar hyd y ffordd ond dyna beth sy’n gwneud ysgol yn unigryw.

Gall dechnoleg fod yn beth anodd ei ragweld felly ofer byddai gwneud datganiadau trwm ynglŷn â’r dyfodol. Mae ymddygiad ein disgyblion bach yn haws ei ddyfalu, felly bydd ein cynlluniau ym Mhenydre yn ymwneud â sicrhau bod TGCh yn berthnasol ac yn bwrpasol. Mae’r un disgybl sy’n gofyn am help gan yr athro yn y dosbarth yn gwylio fideos hunan-gymorth ar YouTube i drwsio ei ffôn symudol ei hun. Mae angen i ni ddod o hyd i ffordd i drosglwyddo sgiliau fel gwydnwch TGCh i’r ystafell ddosbarth lle bydd pawb yn buddio.

Syndod oedd cael fy enwebu ar gyfer Gwobr Addysgu Pearson ond mae hefyd yn gydnabyddiaeth ein bod yn gwneud rhywbeth yn iawn ym Mhenydre. Mae’n atgyfnerthu’r weledigaeth rydym yn ei datblygu ac mae’n ein galluogi i rannu ymarfer da gydag eraill. O ran beth sydd nesaf, rwy’n edrych ymlaen at ymweld â Thŷ’r Cyffredin ym mis Gorffennaf fel rhan o’r seremoni wobrwyo yn ogystal â rownd derfynol Gwobrau Addysgu Pearson ym mis Medi lle bydd enillydd aur yn cael ei ddewis o’r enwebeion arian. Croesi bysedd.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *