Newyddion ysbrydoledig gan Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru St Monica, Caerdydd

Mae Ysgol St Monica yn ysgol gynradd amlddiwylliannol yng nghanol Cathays, Caerdydd. Mae 23 o ieithoedd yn cael eu siarad yn yr ysgol ac mae 67% o ddisgyblion yn siarad Saesneg fel iaith ychwanegol. Mae 58% o ddisgyblion yn Gristnogion, 31% yn Fwslemiaid ac mae gennym blant o ffydd arall hefyd (e.e. Bwdhyddion neu Sikhiaid) a rhai plant nad ydynt yn datgan bod ffydd benodol ganddynt. Rydym wedi gweithio’n agos a’r gymuned ffydd leol (Christnogol a Mwslimaidd) er mwyn helpu i ehangu dealltwriaeth am ffydd, diwylliant ac arferion ac wedi cynnal digwyddiad gweddïo aml ffydd hefyd a diwrnodau myfyrio yn dilyn yr ymosodiadau terfysgol sydd wedi digwydd o gwmpas y byd.

Yn ystod Ramadan rydym wedi cynnal Iftar, gan groesawu teuluoedd o gymuned Ysgol St Monica i dorri’r ympryd machlud haul. Wrth i ni agor drysau’r ysgol, fe welon ni enfys uwchben y fynedfa!

Daeth mwy na 100 o bobl (Mwslemiaid, Cristnogion a phobl o ffydd wahanol) i’r digwyddiad yn yr ysgol. Cafodd ystafelloedd dosbarth eu troi’n ystafelloedd gweddïo i Fwslemiaid, Cristnogion (arweiniwyd gan y Parchedig Caroline Downs) ac ystafelloedd myfyrio.

Roedd Tanvier Ahmed (llywodraethwr newydd i’r ysgol, aelod o Gyngor Mwslemiaid Cymru a gwirfoddolwr ym Mosg Dar-ul-Isra, hefyd yn Cathays) wedi gwneud yr alwad i weddïo yn ystod machlud haul. Cafodd yr ympryd ei dorri gyda chawl, datys a iogwrt, ac aeth pawb i ystafelloedd gwahanol i weddïo, arsylwi ar eraill yn gweddïo neu fyfyrio’n dawel yn unigol. Pan deimlai pawb yn barod i ddod ynghyd, daeth pawb i neuadd yr ysgol i fwyta. Daeth teuluoedd ag ystod o’u hoff brydau bwyd i’w rhannu gyda phawb, ac roedd cyfraniadau hefyd gan Mosq Dar-ul-Isra a bwyty Kasturi.

Roedd yr Iftar yn ddigwyddiad rhyfeddol i ddwyn pawb ynghyd sy’n gysylltiedig ag Ysgol St Monica. Roedd hi’n fraint ymuno ag aelodau o’r gymuned ysgol yn ystod digwyddiad mor arbennig. Fel rhywun a oedd yn arsylwi ac yn ceisio cymryd rhan yn yr Iftar, dw i wedi cael deall yn llawer gwell y rhesymau pam mae llawer o Fwslemiaid yn ymprydio. Mae ymprydio yn ystod Ramadan yn brofiad gostyngedig wrth i chi roi eich hun yn esgidiau pobl eraill sydd ag ychydig iawn o fwyd, tra’n deall eich bod yn gwneud hyn trwy ddewis a thrwy ras Duw (neu lwc neu waith caled, gan ddibynnu ar eich system gredoau) eich bod yn gallu gwneud y dewis hwnnw.

Mae gen i barch mawr at bawb sy’n gallu mynegi eu ffydd, a phawb sy’n fodlon dangos gostyngeiddrwydd, a dw i’n hynod o ddiolchgar fy mod yn byw mewn gwlad lle mae modd dathlu tebygrwydd a gwahaniaeth mewn pobl. Boed yn Gristnogion neu’n Fwslemiaid, yr un yw gwerthoedd parch, heddwch, cyfeillgarwch a gobaith.

(Visited 40 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *