Dysgu Proffesiynol Rhwydwaith Arloeswyr: Diweddariad gan Heronsbridge, Canolfan Tai, Tŷ Gwyn 2016-2017

Pwy ydym ni?

Rydym ni’n grŵp o Ysgolion Arbennig o dri Awdurdod Lleol, sef Pen-y-bont, RhCT a Chaerdydd, a enillodd Statws Arloeswyr ddwy flynedd yn ôl. Mae’r disgyblion yn ein hysgolion yn 3 i 19 oed ac mae ganddynt ystod eang o Anghenion Dysgu Ychwanegol gan gynnwys Anableddau Dysgu Difrifol a Lluosog, Anawsterau Ymddygiadol Cymdeithasol ac Emosiynol ac Anhwylderau Sbectrwm Awtistig.

Beth roeddem ni eisiau ei wneud?

Yn ein blwyddyn gyntaf fel Ysgolion Arloesi, dechreuon ni feddwl am baratoi’r gweithlu ar gyfer heriau’r cwricwlwm newydd trwy archwilio meysydd datblygiad proffesiynol sy’n arwain at arfer sy’n arwain y sector. Roeddem eisiau amlygu’r cyfleoedd hyfforddi sy’n bodoli eisoes yn ein sector ac sydd wedi eu datblygu i ansawdd uchel, fel y dengys tystiolaeth o ddeilliannau rhagorol disgyblion. Roeddem wedi canolbwyntio’n benodol ar gyfleoedd hyfforddi a gyflwynwyd gan staff a oedd wedi ennill achrediad mewn meysydd penodol ar addysgu a ystyriwyd yn hanfodol yn ein sector, fel arwyddo, rheoli ymddygiad a datblygu cyfathrebu. Mae hyn wedi cael ei gasglu mewn cyfeirlyfr sy’n ceisio darparu rheolaeth adnoddau effeithiol ar draws y sector a lleihau dyblygu gwaith. Mae gwaith yn mynd rhagddo i sefydlu hyn fel cynnig proffesiynol craidd i staff mewn Ysgolion Arbennig i ddarparu cyfleoedd dysgu ansawdd dda iddynt. Mae Cydlynydd/Ymgynghorydd Ysgolion Arbennig CCD yn negodi gydag Ysgolion Arbennig a CCD i ddatblygu’r syniadau hyn yn system hawdd ei thrin ac yn fodel cynaliadwy.

Yn ein hail flwyddyn, dechreuon ni ganolbwyntio’n benodol ar yr egwyddorion addysgegol yn Dyfodol Llwyddiannus. Aethom ni ati i roi statws Coch, Ambr a Gwyrdd i wybodaeth a dealltwriaeth staff o fewn y sector o ran yr egwyddorion addysgegol ac archwilio sut gallai hyn gael ei wireddu ar lawr y dosbarth. Fel y disgwyl, roedd hyder a gwybodaeth yn uwch ar gyfer yr egwyddorion sy’n gysylltiedig â dulliau unigol, profiadau bywyd go iawn, cyfleoedd trawsgwricwlaidd a datblygu cysylltiadau cadarnhaol na’r rhai sy’n gysylltiedig â sgiliau uwch.

Penderfynom ni ddefnyddio profiad a gwybodaeth ysgol brif-ffrwd i helpu staff mewn Ysgolion Arbennig i ddeall egwyddorion un dull a fyddai’n helpu i ddatblygu “addysgu a dysgu da, gan ddefnyddio cymysgedd o ddulliau gan gynnwys y rheini sy’n hybu sgiliau datrys problemau, sgiliau creadigol a’r gallu i feddwl mewn modd beirniadol”. Roddem yn meddwl bod cyfuno eu harbenigedd a brwdfrydedd ac uchelgeisiau staff Ysgolion Arbennig yn helpu i ddatblygu gallu ein disgyblion i ddyfnhau meddwl.

Gweithgareddau

  • Aethom ati i gysylltu ag Ysgol Gynradd Tongwynlais a oedd yn cynnig rhaglen i ddatblygu dealltwriaeth o Hetiau Meddwl fel dull effeithiol i feithrin gallu disgyblion i feddwl am feddwl.
  • Roedd y staff a oedd yn cyflwyno sesiynau wedi cydweithio â staff Ysgolion Arbennig i addasu’r rhaglen wreiddiol; cynlluniwyd dwy sesiwn hanner diwrnod.
  • Roedd Ysgolion Arbennig yn ymwybodol o’r sesiynau trwy’r rhwydwaith presennol o gyfarfodydd hanner tymhorol.
  • Roedd y sesiwn gyntaf yn Ysgol Tŷ Gwyn yn Aberdâr yn edrych ar y defnydd o Hetiau Meddwl yn yr Ysgol Gynradd. Cafodd staff set o hetiau a gwnaethon nhw gynlluniau i dreialu eu defnydd.
  • Roedd yr ail sesiwn ar Fapiau Meddwl yn Ysgol Gynradd Tongwynlais gan bod yr holl staff wedi cytuno y byddai’n fuddiol gweld rhai o’r dulliau hyn yn cael eu defnyddio ar lawr y dosbarth, ac roedd Tongwynlais yn hapus iawn i gynnal hyn. Roedd staff Ysgolion Arbennig wedi rhannu eu profiadau o grwpiau gwahanol o ddisgyblion yn y sesiwn hon.
  • Daeth y drydedd sesiwn o drafod ac archwilio’r strategaethau a’u cysylltiadau â’r egwyddorion addysgegol yn y cwricwlwm newydd. Roedd staff Ysgolion Arbennig yn awyddus i ddysgu mwy am drydydd llinyn sgiliau meddwl a ddefnyddiwyd gan a Tongwynlais, Arferion Meddwl ac roedd yr ysgol eisoes wedi dechrau gweithgaredd mapio yn cysylltu’r holl agweddau yn erbyn Dyfodol Llwyddiannus.

Arfarniad

Roedd nifer yr ysgolion fu’n cymryd rhan ychydig yn siomedig gyda dim ond 4 Ysgol Arbennig, sef Ysgol Bryn Castell, Tŷ Gwyn, Canolfan Tai a Heronsbridge, ond roedd y cyfle i gael trafodaeth broffesiynol ansawdd uchel wedi gwneud iawn am hyn. Roedd staff yn gallu ystyried y sgaffaldio a’r blociau adeiladu i helpu disgyblion yn eu hysgolion i ddatblygu eu gallu i feddwl am feddwl.

Cafodd arfarniadau cwrs Tongwynlais eu cyflwyno mewn fformat sgiliau meddwl trwy ddefnyddio’r Hetiau, a oedd hefyd yn pwysleisio sut gall y dull hwn gefnogi meddwl mewn pob math o sefyllfaoedd.

Y Ffordd Ymlaen

Mae cysylltiadau rhagorol wedi cael eu sefydlu gyda’r Ysgolion Cynradd a’r Ysgolion Arbennig ac mae’r holl gyfranogwyr yn awyddus i’w datblygu ymhellach. Y tymor nesaf, hoffem sefydlu grŵp gwaith i ddatblygu sgiliau meddwl ar gyfer disgyblion gydag AAA drwy gael staff Ysgolion Cynradd i weithio ochr yn ochr â staff o Ysgolion Arbennig. Bydd hyn yn cynnwys staff Ysgolion Cynradd yn ymweld ag Ysgolion Arbennig ac Ysgolion Arbennig yn cynnal cyfres o weithdai i ddatblygu adnoddau a threialu eu defnydd, gan wneud y defnydd gorau o arbenigedd yn y ddau sector.

(Visited 46 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *