Digwyddiad Rhannu ar gyfer Ysgolion y Teulu – ‘Y Diwrnod Hiraf!’

Gyda’n ‘teulu o ysgolion’ yn newid fis Medi diwethaf, roedd hi’n ddiddorol gweld bod dim un ohonynt yn ardal Consortiwm Canolbarth y De (CCD), ac nid oeddem yn gyfarwydd â gwaith unrhyw un yn gyffredinol. Rydym i gyd yn falch o lawer iawn o’r gwaith a wnawn, ac felly roedd hi’n synhwyrol cyfuno dau nod – sef manteisio ar gyfle i gwrdd a rhannu syniadau gyda set newydd o ysgolion ac i roi cyfle i staff a disgyblion gyflwyno eu gwaith.

Ar ôl cyflwyno’r syniad cychwynnol, cafwyd ymateb cadarnhaol gan bob ysgol, ac felly aethom ati i gynllunio rhaglen diwrnod cyfan. Gydag un eithriad, roedd pawb wedi ymrwymo i o leiaf ddau aelod o staff yn mynychu, gyda phawb yn gyfrifol am o leiaf un cyflwyniad. Cafodd y diwrnod ei rannu’n chwe thema, sef Addysgu a Dysgu, Lles Disgyblion, Safonau a Data, Llythrennedd a Rhifedd, Cymhwysedd Digidol a gweithredu Dyfodol Llwyddiannus.

Roedd y cynllun yn caniatáu amser ar gyfer cyflwyniadau unigol a chyfle i weld y gwaith perthnasol ar waith yn ystod diwrnod ysgol arferol yn Ysgol Uwchradd Pontypridd. Ar y diwrnod, roedd cyflwyniadau gan o leiaf dri aelod o staff ym mhob un o’r themâu a oedd yn seiliedig ar arfer yn eu hysgolion – fe wnaethon ni osgoi’r term ‘arfer orau’ gan mai rhannu oedd y nod, nid esgus bod yn esiampl flaengar! Roedd y cynnwys yn newydd i rai ac yn ddiddorol i bawb ac yn sbardun i bawb feddwl am beth allai fod yn well. Roedd pawb yn gadarnhaol iawn am y daith ddysgu o gwmpas yr ysgol a oedd yn gysylltiedig â phob thema.

Roedd fformat y diwrnod wedi rhoi cyfle i siarad yn anffurfiol, cyflwyno’n ffurfiol a chael blas ar ddiwrnod ysgol, gyda chyfle i siarad â disgyblion a staff. Roedd y cinio - a gafodd ei gynllunio, ei baratoi a’i weini gan fyfyrwyr lletygarwch a llety - o safon bwyty proffesiynol, ac wedi rhoi ‘ffrwyth meddwl’ i ni wrth drafod natur a heriau sy’n gysylltiedig â darparu’r ddarpariaeth iawn a her i’n dysgwyr.

Fe wnaethon ni orffen, er gwaethaf y tymheredd uchel, gydag optimistiaeth am gynlluniau i gwrdd a rhannu eto yn y dyfodol. Roedd pawb wedi ennill syniad a rhywbeth newydd a allai wneud gwahaniaeth. Fel yr ysgol gartref, rydym wedi cael llawer iawn i feddwl amdano a’r holl gefnogaeth a gwybodaeth ychwanegol am ddim. Mae’r partneriaethau gorau wedi eu seilio ar gysylltiadau personol da, ac er ein bod ar ddechrau ein taith, dyma’r sylfaen y gallwn elwa arni, a does dim amheuaeth y bydd hyn yn fuddiol i ddisgyblion a staff fel ei gilydd.

Daeth y diwrnod hiraf i ben ac roedd hi dal yn olau...

(Visited 35 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *