Datblygu llwybr tuag at statws Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i annog mwy o ysgolion i gefnogi staff cynorthwyol wrth ddatblygu eu sgiliau a dod yn gynorthwywyr addysgu lefel uwch.”

Ein rhan ni mewn prosiect Llywodraeth Cymru a arweiniwyd gan y consortia oedd ‘ystyried pa weithgareddau a chamau gweithredu byddai’n cefnogi’r consortia i godi ymwybyddiaeth a chynyddu’r nifer o geisiadau ar gyfer lleoedd CALU.’ Roedd y gwaith hyn hefyd yn ystyried sut gallwn gefnogi staff wrth gyrraedd y cymwysterau lefel 2 sydd eu hangen i ymgymryd â’r cymhwyster CALU.

Roeddem yn teimlo mai mân cychwyn delfrydol byddai cwrdd â chynorthwywyr cefnogi dysgu ar draws yr Awdurdodau Lleol i gyflwyno cyfres o weithdai. Trwy wneud hyn roeddem yn medru sefydlu gwaelodlin o’u hymwybyddiaeth bresennol tra hefyd yn rhannu ein profiadau a’u cyfeirio at gymorth priodol. Diolch enfawr i ysgolion cynradd Y Ddraig, Thornhill, Tondu a Heolgerrig a wnaeth gefnogi’r prosiect yn ogystal â chynnal gweithdy.

Roedd rhan o’r gweithdai yn cynnwys cyflwyniad i’r broses ynghylch y cymhwyster CALU. Yn ddiddorol iawn, roedd llawer o staff cefnogi yn hollol anymwybodol i’r broses. Mae angen gwneud gwaith pellach i archwilio sut mae gwybodaeth ynglŷn â hyfforddiant a chyfleoedd datblygiad proffesiynol yn cael eu rhannu gyda staff a sut y gallwn ddatblygu sianel gyfathrebu mwy effeithiol. Un testun trafod cyffredin ar draws ysgolion, ac un datrysiad i hyn, byddai enwebu hyrwyddwr cynorthwywyr cefnogi dysgu ym mhob un o’n hysgolion fel pwynt cyswllt ac i weithredu fel cynrychiolwyr mewn fforymau clwstwr cynorthwywyr cefnogi dysgu posibl. Byddai hyn yn ein galluogi i sefydlu rhwydwaith cyfathrebu ymhlith cynorthwywyr cefnogi dysgu gan hwyluso rhannu’r arfer orau, darparu cyfeiriadur sgiliau gyda chyfleoedd i staff ymweld ag, a rhannu eu harbenigedd gydag ysgolion eraill ac, o ganlyniad, gosod haen ychwanegol ar waith ysgol i ysgol a’r system ysgolion hunanwella.

Dan bum (o’r 36) maes sydd wedi’u cynnwys o fewn y safonau CALU, fe ofynon i staff nodi agweddau gwahanol ar eu rôl. Gweithgaredd myfyriol i bawb oedd yn bresennol oedd hyn lle roeddent yn sylweddoli eu bod yn cwrdd â’r safonau proffesiynol yn barod trwy eu gwaith mewn ysgolion. Yn dilyn hyn, cyflwynwyd braslun o’r broses ei hun; sut y bydd yn edrych iddyn nhw yn nhermau’r tasgau a’r grwpiau dysgwyr maent yn gweithio gyda nhw o ddydd i ddydd. Mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn gweithio gydag amrywiaeth o ddysgwyr mewn ar lefel 1:1, mewn grwpiau bach a gyda dosbarthiadau cyfan gan arwain y dysgu. Mae angen iddynt allu dangos eu bod yn medru cwrdd â’r safonau trwy eu gwaith ar draws y cwricwlwm neu yn eu meysydd arbenigol mewn sefydliadau penodol. Roedd lefel uchel o bryder a galw am gymorth ynghylch un maen tramgwydd penodol, sef Safon 11: ‘wedi cyflawni lefel 2 (neu uwch) y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol mewn Saesneg neu Cymraeg (iaith gyntaf)’. Ar ddiwrnod briffio 1 bydd angen i’r ymgeisydd gyflwyno eu tystysgrifau. Yn ystod y gweithdai roeddem wedi medru rhannu gwybodaeth gan gyfeirio staff at ddarparwyr cymwysterau a sefydliadau a fyddai’n gallu eu helpu cael gafael yn eu tystysgrifau cymwysterau coll.

Amlygwyd cyfle ar gyfer hyfforddiant pellach sydd ar gael i staff trwy’r rhaglen SICRHAU, rhaglen a gynlluniwyd gan Consortiwm Canolbarth y De. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar: Ymddygiad, Ymgysylltiad Disgyblion, Asesu ar gyfer Dysgu a Thrafodaethau Hyfforddi. Roedd nifer fawr o’r ymarferwyr oedd yn bresennol ym mhob un o’r lleoliadau yn gofyn ‘sut bydda i’n elwa?’. Ein hymateb ni oedd bod ennill y cymhwyster CALU, yn nhermau DPP, yn gyfle i gynorthwywyr cefnogi dysgu wella eu statws a chael y cydnabyddiaeth maent yn ei haeddu am y rôl anhygoel maent yn ei wneud yn ein hysgolion. Strategaeth strwythuredig, gyson yw hyn i gefnogi proffesiynoliaeth cynyddol rôl y cynorthwywyr cefnogi dysgu, ffordd o ddathlu cyrhaeddiad a chyflwyno’r uchelgais sydd wir ei angen o fewn y rôl.

Cheryl Roberts

Cheryl Roberts

Higher Learning Teaching Assistant (HLTA) at Ysgol y Draig
Cheryl Roberts

Latest posts by Cheryl Roberts (see all)

(Visited 45 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *