Ydy Gwaith Cartref yn Gwneud Gwahaniaeth i Gyflawniad Addysgol?

Dw i’n siŵr ein bod i gyd wedi meddwl am y cwestiwn hwn ar ryw adeg, yn enwedig wrth geisio cael gwaith cartref hwyr gan “Dafydd bach” ym mlwyddyn 6.

Mewn astudiaeth-feta* yn 2017, mae bron i 370,000 o ddysgwyr o CA2, CA3 a CA4 ar draws 10 gwlad wedi darganfod bod y darlun yn eithaf cymhleth (dim syrpreis) ar gyfer gwyddoniaeth a mathemateg.

Yn nhermau maint effaith (d) (cofiwch fod d=1 yn gyfwerth ag 1 flwyddyn ychwanegol o addysgu neu 2 radd TGAU a d=0.5 yn gyfwerth â hanner blwyddyn o addysgu ychwanegol ac 1 radd TGAU), lle mae Hattie yn ystyried d=0.4 fel y “pwynt colfach” ac yn uwch na hyn mae ymyrraeth yn “ddiddorol” i ysgol ei hystyried, ac mae’r tîm wedi darganfod meintiau effaith cyfartalog, sef:

Cyfnod Allweddol (Maint yr effaith)

2 (0.35)

3 (0.36)

4 (0.58)

5 (0.42)

Ymyrraeth (Maint yr effaith)

Ymgysylltiad rhieni (0)

Amlder gwaith cartref (0.29)

Marcio am ymdrech (0.41)

Amser am waith cartref (0.46)

Marcio am gwblhau (0.61)

Marcio am gywirdeb (1.2)

Beth mae hyn yn ei feddwl?

Yn gyffredinol, mae’r astudiaeth yn pwyntio’n eithaf cryf at effaith ar ddeilliannau sy’n gyfyngedig i ddysgwyr oedran CA4 a gyda maint effaith o 0.58 mae hyn yn cyfateb i gynnydd mewn 1 radd TGAU. Yn CA2 a CA3 mae ychydig i gysylltu gwaith cartref yn gyffredinol â chynnydd mewn deilliannau addysgol. Mae’r awduron yn isrannu effaith gwaith cartref ymhellach yn ôl dull yr ymyrraeth. Mae ymgysylltiad rhieni a chynyddu amlder gwaith cartref yn cael ychydig iawn o effaith ar safonau. Roedd ymyraethau yn canolbwyntio ar asesu tasg gwaith cartref heriol a marcio am gywirdeb yn gyffredinol / graddau sy’n cael yr effaith fwyaf. Gyda maint effaith o d=1.2 mae hyn yn cyfateb i ddwy radd TGAU ychwanegol neu flynyddoedd ychwanegol o addysgu.

Mae gwaith cartref yn rhoi ystod eang o fanteision posibl nad ydynt yn gysylltiedig â deilliannau mesuradwy, sef gwella hyder, gwydnwch, balchder, ymarfer a chyfoethogi ac mae angen ystyried y rhain ochr yn ochr ag effaith ar gyrhaeddiad. Ond mae un peth yn glir, yn CA4 lle mae effaith fwyaf gwaith cartref yn cael ei gweld, marcio am gywirdeb sy’n cynnig yr effaith fwyaf o unrhyw fath o ymyrraeth gwaith cartref.

*Mae’r papur llawn ar gael yma (trwy danysgrifiad) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X16300628

(Visited 37 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *