Datblygu Dysgu Digidol yn yr Ysgol ‘Rhoi Cychwyn ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol’

Beth yw Dysgu Digidol?

Yng nghyd-destun y cwricwlwm newydd i Gymru, mae dysgu digidol yn gynyddol bwysig:

 • Cymhwysedd Digidol – cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd
 • Agweddau TG a Chyfrifiadureg o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad (MDPh) Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Defnydd o dechnoleg i gefnogi addysgu a dysgu da – yn enwedig yng nghyd-destun y 12 egwyddor addysgegol:
 • canolbwyntio’n gyson ar y dibenion cyffredinol
 • herio’r holl ddysgwyr – disgwyliadau sy’n uchel ond o fewn eu cyrraedd
 • defnyddio cymysgedd o ddulliau sy’n cynnwys addysgu uniongyrchol
 • defnyddio cymysgedd o ddulliau gan gynnwys sgiliau datrys problemau, sgiliau creadigol a’r gallu i feddwl mewn modd beirniadol
 • adeiladu ar wybodaeth a phrofiad blaenorol ac yn ennyn diddordeb
 • creu cyd-destunau dilys ar gyfer dysgu
 • dilyn egwyddorion asesu ar gyfer dysgu
 • ymestyn oddi mewn ac ar draws Meysydd Dysgu a Phrofiad
 • atgyfnerthu’r cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd
 • cymell cyfrifoldeb dros ddysgu
 • hybu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol
 • hybu cydweithio

Beth yw Cymhwysedd Digidol?

Mae cymhwysedd digidol yn chwarae rhan gynyddol ym mywydau plant a phobl ifanc, ar gyfer cyfathrebu, rhwydweithio, gwybodaeth, hamdden ac adloniant a hefyd drwy amrywiaeth gynyddol o drafodion a chymwysiadau addysgol.

Mae’r gallu i ddefnyddio sgiliau technoleg digidol mewn ffordd greadigol yn agwedd fwyfwy cyffredin yn y gweithle modern.

Rhaid i’r holl athrawon a staff eraill fod yn gyfrifol am helpu i feithrin cymwyseddau digidol, a’r sgiliau a gwybodaeth ar gyfer hynny.

Yr Athro Graham Donaldson, Dyfodol Llwyddiannus. 2015

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol (DCF)

Y DCF yw elfen gyntaf y cwricwlwm newydd i gael ei chyhoeddi. Cafodd ei ddatblygu gan ysgolion arloesi a’i gyhoeddi ym mis Medi 2016. Cafodd datblygiad y fframwaith ei gefnogi gan yr Athro Tom Crick, Estyn a’r consortia addysg rhanbarthol.

Mae’r DCF yn enghreifftio’r trydydd cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd ac yn cael ei ddiffinio gan bedwar llinyn, sef:

Dinasyddiaeth:

 • Hunaniaeth, delwedd ac enw da
 • Iechyd a lles
 • Hawliau digidol, trwyddedu a pherchnogaeth
 • Ymddygiad ar-lein a seiberfwlio

Rhyngweithio a chydweithio:

 • Cyfathrebu
 • Cydweithio
 • Storio a rhannu

Cynhyrchu:

 • Cynllunio, cyrchu a chwilio
 • Creu
 • Gwerthuso a gwella

Data a meddwl cyfrifiadurol:

 • Datrys problemau a modelu
 • Llythrennedd gwybodaeth a data

Dylai ysgolion a lleoliadau ymgyfarwyddo’u hunain â’r Fframwaith a chytuno ar eu gweledigaeth strategol ar gyfer cymhwysedd digidol trawsgwricwlaidd, gan ystyried hefyd sut i wireddu’r weledigaeth.

Llywodraeth Cymru, 2016

Beth yw’r prif ystyriaethau i ysgolion?

Bydd angen i ysgolion bennu eu gweledigaeth a’u cynlluniau strategol ar gyfer datblygu dysgu digidol.

Dros amser bydd angen i hyn gynnwys:

 • Cymhwysedd Digidol
 • Cwricwlwm TG / Cyfrifiadureg o fewn Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Defnydd o dechnoleg i gefnogi addysgu a dysgu da

Dulliau awgrymedig ar gyfer datblygu dysgu digidol:

Mae’r llun isod yn amlygu amserlen i’w hystyried. Bydd rhaglenni rhanbarthol yn cael eu datblygu i gefnogi blaenoriaethau ysgolion yn unol â’r amserlen.

Dechrau arni...

 1. Datblygu gweledigaeth ‘2021’ ar gyfer dysgu yn y 21ain ganrif
 2. Blaenoriaethu datblygiad y DCF ar draws y cwricwlwm
 3. Adnabod arweinydd Dysgu Digidol ym mhob ysgol
 4. Ymgysylltu ag offeryn 360o Safe Cymru trwy Hwb i gefnogi arweinyddiaeth a pholisi ysgolion
 5. Sefydlu grŵp dysgu digidol sy’n cynnwys yr UDA, cyswllt Llywodraethwyr, Athrawon, staff Cymorth a disgyblion
 6. Archwilio darpariaeth bresennol:
  • Archwilio cyfleoedd cwricwlwm presennol
  • Cyfeirio at agweddau ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol sydd angen eu datblygu
 7. Archwilio adnoddau presennol (Isadeiledd, Caledwedd a Meddalwedd)
 8. Codi ymwybyddiaeth o offer ac adnoddau sydd ar gael trwy Hwb
 9. Adnabod gofynion adnoddau:
  • Isadeiledd (rhwydweithiau, cysylltedd, gweinyddwyr, cwmwl)
  • Caledwedd (argymell economi cymysg – cyfrifiaduron personol, gliniaduron, tabledi ac ati.)
  • Meddalwedd (DS. adnoddau Hwb ar gael am ddim)
 10. Archwilio anghenion dysgu proffesiynol staff
 11. Blaenoriaethu dulliau dysgu proffesiynol
 12. Ystyried datblygiad arweinyddiaeth ddigidol disgyblion
 13. Creu Cynllun Dysgu Digidol
 14. Blaenoriaethu gweithgareddau dysgu proffesiynol i staff

Dylid blaenoriaethu cymhwyso data, trin gwybodaeth a modelu trawsgwricwlaidd er mwyn cydymffurfio’n llawn â disgwyliadau cyfredol ar gyfer TGCh ar draws y cwricwlwm. Dylid defnyddio agweddau Data o’r DCF er mwyn darparu arweiniad pellach.

Dylai gwaith parhaus gyda hunanarfarniad 360o Safe Cymru ganolbwyntio ar anghenion diogelu disgyblion.

Mae rhaglenni Datblygu Arfer ar y Cyd ar gael trwy ysgolion Hwb Cwricwlwm Digidol CCD. Bydd y pwyslais ar gefnogi dulliau uwch arweinyddiaeth ac arweinyddiaeth ganol o ran datblygu dysgu digidol ar draws yr ysgol. 

Bydd rhaglenni Ymarferwyr Arweiniol ar gael i gefnogi agweddau penodol ar ddatblygu’r DCF ac anghenion datblygol y cwricwlwm Cyfrifiadureg.

Ewch i Cronfa i weld gwybodaeth am raglenni.

Cysylltwch â richard.george@cscjes.org.uk am arweiniad pellach.

Richard George
Follow me:

Richard George

Strategic Adviser for Using Technology at Central South Consortium
Richard George
Follow me:
(Visited 79 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *