Llwyddiant trwy rannu – Cydweithredu GGY Uwchradd

Mae cyfoeth o arfer dda i’w gweld drwy gydol y Grwpiau Gwella Ysgolion ar lefel gynradd ac uwchradd. Nid yw ein GGY yn wahanol yn hyn o beth, ond mae’r daith wedi bod ychydig yn wahanol o gymharu ag eraill.

Dechreuon ni’n uchelgeisiol drwy uno dau GGY i ffurfio GGY mawr yn cynnwys 15 o ysgolion. Er nad oedd rhai ysgolion yn ymgysylltu, roedd gennym grŵp craidd o 14 o ysgolion a oedd yn cydweithio. Bu rhai newidiadau bach i’r GGY, wrth i ni groesawu tair ysgol arall a cholli un i GGY arall.

Hyd yn oed heddiw, dair blynedd ers sefydlu’r GGY, rydym yn dal i gynnal cyfarfodydd rheolaidd ac yn cynnal nifer o bwyllgorau gwaith gweithredol.

Penderfynom ni edrych ar nifer o ffrydiau gwaith gwahanol fyddai’n mynd i’r afael ag anghenion datblygu o fewn ein hysgolion. Y meysydd cyffredin oedd presenoldeb, perfformiad mewn pynciau craidd a Bagloriaeth Cymru. Mae’r grwpiau wedi newid tipyn dros y blynyddoedd diwethaf ac mae gennym ni bwyllgorau gwaith yn y meysydd canlynol ar hyn o bryd:

Bagloriaeth Cymru (sydd hefyd yn cynnwys aelodau o GGYau eraill)

 • 5A*/A
 • Penaethiaid Gwyddoniaeth
 • Llythrennedd a Chymhwysedd Digidol
 • ALNCos
 • Dirprwyon Cwricwlwm
 • Rhaglen Hyfforddi Cynorthwywyr Addysgu
 • Llais y Disgybl
 • Ymgysylltiad Teuluol
 • Rheolwyr Data
 • Rheolwyr Cyfleusterau

Yn ogystal, mae’r GGY yn cynnal seminarau Arweinyddiaeth byr sy’n edrych ar y meysydd canlynol:

 • Gweledigaeth
 • Galluogrwydd
 • Addysgu a Dysgu
 • Cyllideb, Iechyd a Diogelwch, Cwricwlwm
 • Datblygiad Staff
 • Delio â rhieni a rheoli gwrthdrawiad

Mae’r Penaethiaid/Uwch Arweinwyr hefyd yn cwrdd unwaith bob hanner tymor fel GGY strategol. Mae’r grŵp hwn yn goruchwylio’r gweithgorau, derbyn cyflwyniadau adborth gan gadeiryddion y gweithgor ac hefyd yn trefnu teithiau dysgu a gweithdai e.e. cynhaliwyd gweithdy yn ddiweddar ar reoli apeliadau gwaharddiad.

Daw llwyddiant trwy fod yn drefnus ac mae rolau penodedig gennym ar gyfer cynullydd, ysgrifennydd a thrysorydd. Mae gennym wefan sylfaen sy’n rhoi gwybodaeth ar bwyllgorau gwaith yn ogystal â rhannu cofnodion cyfarfodydd ac unrhyw adnoddau sy’n cael eu cynhyrchu. Mae’r wefan ar gael yma: http://centralsouthsig.pbworks.com

Cryfder arall yw hyblygrwydd cydweithredu rhwng ysgolion. Mae gennym gyfeiriadur o uwch arweinwyr sydd ar gael i gefnogi ysgolion eraill ar draws yr ystod pynciau. Mae ysgolion eraill wedi cefnogi ei gilydd o ran addysgu ac adrannau sydd angen cymorth ychwanegol.

Mae hi’n anodd cynnal ymgysylltiad ac mae angen nifer o e-byst a galwadau ffôn i fynd ar ôl dyddiadau a chofnodion cyfarfodydd!

At y dyfodol

Byddwn yn cynnal y seminar arweinyddiaeth eto ac yn rhoi mwy o sylw ar Donaldson a pharhau gyda rhai o’r gweithgorau mwy poblogaidd.

Bydd angen i ni edrych mwy hefyd ar ddeilliannau gan bod y grwpiau’n eithaf aeddfed erbyn hyn. Mae pob grŵp yn pennu meini prawf llwyddiant fydd yn cael eu harchwilio gan y GGY strategol.

Mae’n rhaid i ni gadw i adnewyddu ein hunain a barnu pa un ai a yw’r gweithgorau wedi cyrraedd pen eu taith o ran eu defnyddioldeb. Mae llawer o syniadau’n parhau i lifo ac rydym yn gobeithio y bydd cydweithredu a gweithio er budd pawb yn parhau.

Mark Jones

Mark Jones

Headteacher and SIG 3 Convenor at Ysgol Gyfun Rhydywaun
Mark Jones

Latest posts by Mark Jones (see all)

(Visited 43 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *