Barn Ymgynghorydd Her

Fe ddes i'n ymgynghorydd her ym Medi 2014, ar secondiad o fy rôl fel pennaeth i beth oedd i'w weld yn fyd hollol newydd. Yn amlwg, mae nodau'r consortiwm a nodau ysgol yr un peth, sef gwella safonau a chanlyniadau addysgol i'r holl ddysgwyr.

Rhaid i mi gyfaddef, i ddechrau roedd pontio rhwng y ddwy rôl yn eithaf anodd. Doeddwn i ddim yn gyfrifol am 440 disgybl a 40 staff bellach ac roedd ildio'r cyfrifoldeb hwnnw yn anodd.

Serch hynny, sefydlais nifer o berthnasau proffesiynol hyfryd gyda phrif randdeiliaid yn fy ysgolion ac erbyn hyn rwy'n teimlo fy mod yn rhannu cyfrifoldeb dros 16 ysgol llawn disgyblion a staff! Rwy'n byw eu harolygon gyda nhw; rwy'n teimlo eu blinder dros faterion cynnal a chadw eu hadeiladau; rwy'n falch iawn o'u llwyddiannau.

O ran fy natblygiad fy hun, rwyf wedi dysgu cymaint. Hyd yn oed pan yn cydweithio ochr yn ochr â'n hysgolion coch ac ambr, mae wastad rhywbeth gwerth chweil i'w ddysgu. Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf yn y rôl hon, dychwelais i'r ysgol yn wythnosol gyda rhywbeth newydd i'w gynnig bob tro. Gallaf ddweud yn onest fod ymarfer yn fy ysgol wedi gwella fel canlyniad i'r hyn rwyf wedi ei ddysgu gan fy nghydweithwyr ar draws y rhanbarth.

Mae rhai agweddau o'r rôl sydd yn fy herio i yn ogystal â herio'r uwch arweinwyr rwy'n cydweithio â nhw. Gall ymgysylltu â'r pennaeth a'r llywodraethwyr i arfarnu effaith eu harweinyddiaeth a llywodraethu ar ddeilliannau, a dyfarnu gallu'r ysgol i wella, fod yn llawn anawsterau. Mae ysgolion, wrth reswm, yn amddiffynnol pan mae ansawdd yr hyn maent yn ei wneud yn cael ei gwestiynu.

Serch hynny, rwyf wedi gweld bod bron pob pennaeth a chorff llywodraethu yn awyddus i wella ac yn groesawgar o'r cymorth rydym yn ei ddarparu. Mae ymgysylltu mewn deialog proffesiynol a gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr ymroddgar sydd wir eisiau'r gorau i'r disgyblion sydd yn eu gofal yn brofiad boddhaol iawn. Rwy'n mwynhau gweithio fel rhan o dîm gan rannu problemau, creu syniadau a dulliau gweithredu arloesol a gwella ansawdd a chysondeb yr hyn rydym yn ei wneud yn ein hysgolion.

Rwy'n meddwl fy mod wedi darganfod bod y byd newydd hwn yn le sy'n fy nghymell ac yn fy ysbrydoli i gael effaith gadarnhaol ar wella ysgolion, ac rwy'n gobeithio fy mod yn cyfrannu at wneud gwahaniaeth i'r disgyblion sydd yn ein rhanbarth hynod llwyddiannus.

Am fwy o wybodaeth ar sut gall Consortiwm Canolbarth y De gefnogi eich ysgol, gwelwch yr adran Amdanom Ni ar ein gwefan, siaradwch ag ymgynghorydd her eich ysgol neu cysylltwch â communications@cscjes.org.uk am unrhyw ymholiadau.

Sue O'Halloran

Sue O'Halloran

Challenge Adviser at Central South Consortium
Sue O'Halloran

Latest posts by Sue O'Halloran (see all)

(Visited 44 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *