Meddylfryd a Gallu Cymysg mewn Mathemateg

Ar ôl treulio ychydig o amser yn Consortiwm Canolbarth y De ar leoliad gwaith yn dysgu am sut mae’r consortiwm yn dylanwadu ar ymarferion ysgol; gofynnwyd i mi ymgymryd â phrosiect ymchwil a chyflwyno fy nghanfyddiadau ar feddylfrydau mathemategol a sut mae grwpio yn ôl gallu yn effeithio ar athrawon a dysgwyr. Wrth chwilio am ysbrydoliaeth, des i o hyd i’r dyfyniad hwn gan Brighouse (2003) sydd, yn fy marn i, yn pontio fy ymchwil a gwerthoedd CCD.

“Mae plant, waeth beth fo’u hamrywiaeth, yn dysgu orau pan fyddant yn dysgu ynghyd, yn rhannu eu mewnwelediad a’u profiad, yn amsugno gwybodaeth ac yn ailgreu gwybodaeth wrth gydweithio, yng nghwmni eu hathrawon wrth geisio cyflawni nod cyffredin.”

Prif Ganfyddiadau Ymchwil

Mae ymarferion ysgol, yn enwedig yn y DU, yn seilieidg ar gysyniadau gallu sefydlog sy’n cyfyngu ar gyrhaeddiad myfyrwyr ac yn cynyddu anghydraddoldeb.

Mathemateg yw’r pwnc sy’n cyfathrebu’r negeseuon a’r myfyrio gryfaf o ran gallu sefydlog.

Mae grwpio yn ôl gallu yn medru cael effaith negyddol ar ddeilliannau cymdeithasol a phersonol plant; e.e. hunanddelwedd, patrymau cymdeithasoli, ymddygiad, symudoledd cymdeithasol, a chystadleuaeth academaidd.

Mae meddylfryd gallu sefydlog yn gallu cael effaith wael ar ddisgyblion uwch eu cyflawniad. Mae disgyblion sy’n ystyried eu hunain yn ‘glyfar’ yn dioddef o’r syniad bod angen iddyn gynnal delwedd clyfrwch, sy’n arwain at ofni her a methu ag ymdopi ag aflwyddiant. Mae hyn fwyaf amlwg gyda merched uwch eu cyflawniad, sy’n cyfrannu at y niferoedd isel o ferched sy’n parhau gyda phynciau STEM mewn AB, AU ac yn y gwaith.

Pan fydd myfyrwyr yn cael eu rhoi mewn setiau ar gyfer mathemateg, mae yna ‘agenda cudd’ yn aml lle mae gan fyfyrwyr o grwpiau is eu gallu fynediad i lai o’r cwricwlwm, gan effeithio ar eu cyfle i ‘ddal i fyny’ yn wybyddol yn yr ysgol.

Mae ysgolion sy’n addysgu grwpiau gallu cymysg yn cyflawni deilliannau mwy cyfartal; cysylltiadau cymdeithasol rhagorol, lefelau cyflawniad uwch, ymddygiad da a mwy o barch rhwng myfyrwyr.

Mae grwpio gallu cymysg angen i athrawon addysgu sgiliau cyfathrebu, sgiliau datrys problemau a phenderfynu er mwyn cwblhau tasgau sy’n ceisio hwyluso gwaith grŵp effeithiol.

Yn ogystal, mae ymarferion grwpiau mwy cynhwysol yn cyfrannu at amgylchedd dysgu mwy bywiog lle mae dysgwyr yn cydweithio, yn gwrando ar ei gilydd ac yn datblygu eu hymatebion i dasgau ar y cyd.

Edrych Ymlaen

Pan fydd myfyrwyr yn credu bod gallu pawb yn medru tyfu, mae eu cyflawniad yn gwella’n sylweddol.

Pan fydd athrawon yn credu bod gallu pawb yn medru tyfu, maen nhw’n rhoi cyfleoedd i’r holl fyfyrwyr gyflawni ar lefelau uchel.

Pan fydd rhieni yn credu bod gallu pawb yn medru tyfu, mae eu plant yn fwy tebygol o gael agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu.

I Gloi...

Ar ôl cynnal yr ymchwil hwn, rwy’n bwriadu defnyddio rhan o’r syniadau a’r athroniaethau wrth gynnal ymchwil cynradd ar gyfer fy mrosiect traethawd hir yn y drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydw i wedi cyflwyno a thrafod y canfyddiadau hyn gyda’r tîm yn CCD hefyd, a allai ei ddefnyddio a’i rannu er mwyn hysbysu ymarferion ysgolion yn y rhanbarth.

(Visited 68 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *