Galwad am Ymateb! Y Safonau Addysgu Proffesiynol Newydd ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth

Rwyf wedi bod yn fy swydd newydd rhan-amser ers tri mis – ac am gyfnod diddorol! Rwyf wedi cael y fraint o gydweithio â chymaint o ysgolion gwahanol, amrywiaeth o bobol proffesiynol, academyddion rhyngwladol a swyddogion Llywodraeth Cymru. Rwy’n clywed yr un neges ym mhob cyfarfod – mae’r wawr ar fin torri i’r system addysg yng Nghymru. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi gosod uchelgais i’r proffesiwn – bod yn un sy’n ‘dysgu, gwella ac ymchwilio yn barhaus fel eu bod yn datblygu ac yn ymaddasu'.

Mae’r safonau newydd arfaethedig yn rhoi cyfle i athrawon wneud hyn. Gofynnwyd i ni, fel proffesiwn, lleisio ein barn – tybed faint ohonom sydd wedi gwneud hyn? Ydy pob athro ac athrawes yn ymwybodol erbyn hyn bod hyn yn digwydd? Yn anffodus, dw i’n amau hyn!

Wel, dyma alwad am ymateb!

Rydyn ni’n byw mewn cymdeithas democratig lle mae gennym ryddid mynegiant; y rhyddid i fynegi ein barn! Rydyn ni wedi cael cynnig cyfle i fod ynghlwm â’r newidiadau sydd wedi eu gosod o’n blaen yn ein proffesiwn. Mae’n bryd i ni ymateb! Mae’n bryd i ni dderbyn yr her a dangos ein bod yn falch o fod yn rhan o’r proffesiwn, ac i ddangos ein bod wir yn bobol proffesiynol! Mae’r safonau newydd arfaethedig yn rhoi pob cyfle i ni fod yn broffesiynol; maent yn rhoi’r dysgwyr wrth galon popeth rydym yn ei wneud! Maent hefyd yn rhoi dysgu proffesiynol ar y brig! Sylwch yma fy nefnydd o ‘ddysgu proffesiynol’, nid ‘datblygiad proffesiynol’. Rwyf wedi clywed cymaint o bobol yn dweud hyn cymaint o weithiau mewn sawl gwahanol cyd-destun!

Mae gwleidyddwr yn gywir...?

Ni allaf ddweud yn sicr fyd mod i bob amser yn cytuno â gwleidyddion na hyd yn oed eu bod yn gywir! Ond yn yr achos hon, mae Kirsty Williams bendant yn gywir wrth ddweud ‘rwyf wedi dweud yn aml mai athrawon eu hun dylai bod y myfyrwyr gorau yn y dosbarth.’ Mae’n wir! Rydyn ni’n sôn am fodelu fel egwyddor addysgegol allweddol o ragoriaeth, felly ein cyfrifoldeb ni yw modelu hyn i’n dysgwyr ac i’n hathrawon newydd. Os rydyn ni am i’n dysgwyr fod yn fyfyriol, mae’n rhaid i ni hefyd fod yn fyfyriol. Mae’n rhaid i ni gymryd rheolaeth dros ein dysgu proffesiynol ein hun a gall y safonau newydd arfaethedig ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth ein helpu cyflawni hyn!

Dyheadau ehangol yn hytrach na rhannau llai...

Mae holl athrawon yn arddangos gwerthoedd a naturiaethau clir. Mae’r rhain wrth wraidd y safonau proffesiynol. Maent yn seiliedig ar yr egwyddor syml ein bod, fel pobol proffesiynol, yn ymdrechu dros wella ac yn achub ar bob cyfle i gymryd cyfrifoldeb dros y gwelliant hwnnw. Dyma sut mae’r weledigaeth o ddefnyddio ymchwil yn berthnasol. Mae’n rhaid i ni fyfyrio. Rydym yn gallu, wrth fyfyrio, adnabod meysydd i’w gwella. Wedi i ni wneud hyn, mae angen i ni ymwneud â’r hyn mae eraill wedi ei ddarganfod; yr hyn mae ein cydweithwyr rhyngwladol yn ei wneud; yr hyn sy’n gweithio’n dda. Mae’r cydweithredu hyn yn ein galluogi ni, fel pobol proffesiynol, fod yn rhan o ddeialog sy’n canolbwyntio ar ddysgu ac addysgu; sy’n canolbwyntio ar sut i wella. Nid trafodaeth am atebolrwydd yw hyn, ond am sut gallwn gyflawni’r deilliannau gorau posibl ar gyfer pobol ifanc yng Nghymru.

Er mwyn cyflawni hyn, mae’n rhaid i ni gymryd perchenogaeth a dechrau symud yn gyflym tuag at ddiwylliant o ddeialog proffesiynol, defnyddio’r safonau mewn ffordd cefnogol ac ehangol yn hytrach na fel arf i’n cosbi, ac felly’n offeryn sy’n lleihau!

Felly, sut mae’n nhw’n edrych?

   

Does dim ffiniau i’r dimensiynau hyn! Mae’n cefnogi’r ffaith mai arweinwyr ydyn ni hefyd!

 

Unwaith rydym yn cyflawni ein SAC ac yn gorffen ein cyfnod ymsefydlu, rydym yn parhau i ddatblygu ac adeiladu ein repertoire o sgiliau gan ddatblygu ymarferydd hynod effeithiol. Wrth wneud hyn, dydyn ni ddim yn stopio dysgu ac rydym yn parhau i ymdrechu dros ragoriaeth. Rydym yn gwneud hyn nid yn annibynnol, ond gyda’n gilydd, gan achub ar bob cyfle i’w wneud.

Nid yw’r safonau newydd arfaethedig yn eistedd ar ben eu hun! Byddwch yn sylwi bod Cwricwlwm i Gymru, Dyfodol Llwyddiannus yn ogystal â’r diwygiadau a eiriolwyd gan Furlong ar gyfer AGA yn glir drwyddi draw. Mae’r pedwar diben yn sylfaen i’r safonau. Wedi’r cyfan, gall athrawon fyth gwadu mai dyma yw eu pwrpas. Mae’r safonau hyn yn rhoi grym i ni gyd sicrhau bod y dibenion hyn wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud! Ac yn bwysicach oll, maent yn gosod dysgu ac addysgu ac addysgeg fel prif sbardun i hyn!

Yr ymgynghoriad

Ar hyn o bryd, safonau arfaethedig ydyn nhw! Dyma alwad i’r proffesiwn ddweud ei ddweud. Maent wedi eu datblygu gydag athrawon ar gyfer athrawon. Wrth gwrs, mae rhai pryderon wedi codi yn barod; efallai bod yr iaith yn gymhleth i rhai – efallai yn rhy gymhleth; ac efallai bydd rhai yn awgrymu bod peth amwysedd i’r safonau oherwydd rhai meysydd aneglur; ac efallai bydd eraill yn dweud eu bod yn agored i ddehongliad. Ond efallai bod modd edrych ar yr agweddau negatif hyn fel cryfderau! Beth yw eich barn chi? Cymerwch olwg – dwedwch eich dweud! Ac yn bwysicach oll, unwaith byddant wedi eu cadarnhau, byddwch yn fwy ehangol o ran eich agwedd ac ymgysylltwch gyda’r safonau trwy roi cyfle i chi eich hun eu trafod, yn hytrach nag aros i rywun arall ei wneud drosoch chi!

Lleisiwch eich barn...

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/safonau-proffesiynol-newydd-ar-gyfer-addysgu-ac-arweinyddiaeth
(Visited 95 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *