Rhwydwaith Hyrwyddwyr Donaldson – Y Barri  

Ym mis Ionawr 2016 fe ddaethon ni’n ysgol arloesi clwstwr mewn partneriaeth ag Ysgol Gynradd Romilly, Y Barri. Roedd hyn yn amser cyffrous iawn gyda llawer o feddwl agored ar ôl gwrando ar Yr Athro Graham Donaldson yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Mae’n anodd peidio â theimlo’n frwdfrydig wrth feddwl am ddatblygu’r gwaith blaengar hwn a llunio cwricwlwm ar gyfer y dyfodol i ddysgwyr Cymru.

Yn y misoedd yn dilyn hynny, treuliwyd llawer o amser yn darllen a myfyrio ar y ddogfen Dyfodol Llwyddiannus a’r effaith y gallwn ei chyflawni.

Sefydlwyd gweithgorau Llinyn 1 yn fuan ar ôl ac fe ddaethon ni’n rhan o’r grŵp ‘Cyfoethogi a Phrofiadau’. Roedd y grŵp hwn yn cynnwys ysgolion arloesi eraill yn archwilio ‘dulliau addysgu a dysgu sy’n ennyn diddordeb plant a phobl ifanc yn weithredol ac yn annog meddwl ac ymatebion annibynnol ac unigol’, tra’n ceisio ffurfio ‘Egwyddorion Cyfoethogi a Phrofiad’ sydd wedi cael eu cyhoeddi yn y cyfamser.

Yn ystod y broses hon o weithio ag ysgolion arloesi fe sylweddolon ni’n gyflym fod angen i ni wneud mwy ac ymgysylltu â nifer fwy ac ystod ehangach o ysgolion na’r rhai a oedd wedi mynegi diddordeb i fod yn ‘Ysgolion Arloesi’. Roedd pryderon y byddai ysgolion eraill yn Y Barri (Bro Morgannwg) ar ei hôl hi braidd, a byddai’r gwaith hwn yn digwydd tu ôl i ddrysau caeedig pan ddylem fod yn ymgysylltu a chydweithio â’r ysgolion eraill yn ein clwstwr er mwyn rhannu datblygiadau a chasglu adborth yn dilyn ein cyfarfodydd. Yn dilyn hynny, gallent ddechrau’r gwaith o  ledaenu gwybodaeth o fewn eu hysgolion i athrawon, cynorthwywyr cymorth dysgu, llywodraethwyr a rhanddeiliaid eraill.

Fe ddefnyddion ni Rwydwaith Penaethiaid hen sefydledig Y Barri i greu ‘Rhwydwaith Hyrwyddwyr Donaldson’ ar draws Y Barri. Roedd yr holl benaethiaid wedi aseinio ‘Hyrwyddwr’ o’r ysgol ac fe gynhalion ni ein cyfarfod cyntaf gyda 9 ysgol ym mis Mehefin 2016.

Nod y rhwydwaith hwn oedd ceisio datblygu dealltwriaeth well o Dyfodol Llwyddiannus a pharatoi ar gyfer gweithredu ‘Cwricwlwm i Gymru – cwricwlwm am oes’ o fewn ein clwstwr.

Dechreuodd Niki Williams (Pennaeth Cynorthwyol) a minnau ein cyfarfod cychwynnol gan drafod beth mae’r hyrwyddwyr yn ei wybod yn barod am y cwricwlwm newydd. Wedyn, edrychon ni ar yr argymhellion a’r prif bwyntiau o Dyfodol Llwyddiannus.   Yn dilyn hynny, roedd awdit o gyfoethogi a phrofiadau mae eu hysgolion yn eu cynnig a sut maen nhw eisoes yn bodloni’r pedwar diben. Roedd hyn yn weithgaredd gwych a oedd yn hwyluso llawer o rannu a thrafodaeth broffesiynol. Roedd ymdeimlad o lonyddwch o gwmpas yr ystafell wrth i’r ‘Hyrwyddwyr’ sylweddoli eu bod eisoes yng nghanol y gwaith o fodloni’r pedwar diben o fewn eu darpariaeth bresennol yn eu hysgolion. Ar ddiwedd y cyfarfod, fe rannon ni adnoddau y gallai ysgolion eu defnyddio mewn sesiynau HMS gyda staff / llywodraethwyr yn eu hysgolion.

Ers y cyfarfod ym mis Mehefin, rydym wedi cynnal cyfarfodydd hanner diwrnod misol ac mae ychydig o ‘Hyrwyddwyr Donaldson’ newydd wedi ymuno â ni ar hyd y ffordd. Erbyn hyn, mae gennym ni 12 ysgol gynradd ac 1 ysgol uwchradd yn chwarae rhan weithredol yn ein ‘Rhwydwaith Hyrwyddwyr Donaldson’.

Hyd yn hyn, rydym wedi:

 • Casglu adborth ar ddatblygiadau Llinyn 1 a Llinyn 2 i’w fwydo’n nôl i’r grŵp Cyfoethogi a Phrofiadau a’r grŵp Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles
 • Rhoi cefnogaeth ac adborth ar gyfer HMS a chyfarfodydd Llywodraethwyr
 • Creu cynlluniau gweithredu Tymor Byr > Canolig > Hir
 • Mapio pob un o ddatganiadau’r pedwar diben gyda dilyniant awgrymedig o’r Meithrin/Derbyn > Blwyddyn 1/2 > Blwyddyn 3/4 > Blwyddyn 5/6/7.
 • Cyflwyno adborth o weithgorau Llinyn 1 > cyfrannu at Linyn 2.
 • Cynnal sgyrsiau proffesiynol
 • Gweld effaith – yn ôl yn yr ysgol – Adborth gan Hyrwyddwyr ynglŷn â beth sydd wedi gweithio’n dda gyda’r pethau maen nhw wedi eu treialu neu wedi eu sefydlu.
 • Ymchwilio i ‘Iechyd a Lles’ ar draws yr ysgol.
 • Mae Hyrwyddwyr yn arwain sesiynau pwrpasol erbyn hyn.

Mae adborth gan ysgolion sydd wedi cymryd rhan wedi bod yn hynod o gadarnhaol, fel mae’r cynnydd yn nifer yr aelodau yn ei ddangos!

Y prif lwyddiannau yw bod:

 • Staff mewn ysgolion nad ydynt yn arloeswyr yn teimlo’n fwy hyderus wrth weithredu’r cwricwlwm newydd pan ddaw’n statudol.
 • Dealltwriaeth well o’r addysgeg sydd tu ôl i’r cwricwlwm newydd.
 • Sut gallai’r pedwar diben gael eu cyflawni o fewn eu grŵp blwyddyn.

Yn olaf, datblygiad diweddar yn ein rhwydwaith fu ymgysylltu â’n GGY a byddwn yn creu ‘Rhwydwaith Hyrwyddwyr Donaldson GGY 24’ sy’n ehangu ar y model sydd wedi ei sefydlu yn Y Barri ar draws CCD.

Luke Tweedley

Luke Tweedley

Lead Practitioner for Teaching and Learning at Cadoxton Primary School
Luke Tweedley

Latest posts by Luke Tweedley (see all)

(Visited 86 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *