Cydweithredu Rhwng Ysgolion: Braenaru, GGY ac Ymholiad Cymheiriaid yn Ysgol Gynradd Meadowlane

Ers i mi ddod i weithio yng Nghonsortiwm Canolbarth y De, dw i wedi cael cyfle i weithio gyda nifer o ysgolion gwahanol ar draws y pum awdurdod lleol. Mae’r cyfleoedd hyn wedi bod ar gael trwy brosiectau Braenaru, y Grŵp Gwella Ysgolion, a gwaith Ymholiad Cymheiriaid yn fwy diweddar. Pan ddechreuais yn Ysgol Gynradd Meadowlane ym mis Medi 2014, roeddem yn ysgol categori coch. Roeddwn yn gysylltiedig ag ysgol arall yng Nghaerdydd er mwyn ein cefnogi i godi safonau. Roeddwn yn gallu gweithio’n agos â’r Pennaeth, gyda ffocws ar y Cyfnod Sylfaen, gwella safonau mewn addysgu a dysgu ac asesu. Roedd fy athrawon yn gweithio ar y cyd ag athrawon o’n hysgol Fraenaru, arsylwi ar addysgu, edrych ar lyfrau disgyblion a thrafod asesiadau ac addysgu. Cafodd y gefnogaeth effaith gadarnhaol, ac ym mis Ionawr 2016 daethom yn ysgol categori melyn. Yn dilyn hyn, roedd gofyn i ni gefnogi ysgol arall yng Nghaerdydd fel ysgol Fraenaru newydd. Roedd hyn yn hwb mawr i staff Meadowlane gan bod eu harfer dda wedi cael ei chydnabod ac roeddent yn gallu ei rhannu ag ysgol arall. Dw i wedi gweithio’n agos â deg ysgol o’r pum Awdurdod Lleol yn fy Ngrŵp Gwella Ysgolion (GGY). O fewn y grŵp mae ysgolion babanod, ysgolion iau ac ysgolion arbennig; mae hyn wedi bod yn wych i rannu arbenigedd ac arfer dda rhwng yr ysgolion. Prif ffocws y GGY dros y ddwy flynedd diwethaf fu gwella ansawdd addysgu; symud o addysgu digonol i addysgu da, ac o addysgu da i addysgu rhagorol. Mae’r GGY wedi cydweithio mewn nifer o ffyrdd gwahanol i gyflawni hyn: Mae pob ysgol wedi dilyn yr un model (CONTINUA i Athrawon) er mwyn asesu ansawdd addysgu; Mae Diwrnodau HMS ar y cyd wedi cael eu cynnal i’r deg ysgol i fynd i’r afael â meysydd cyffredin sydd angen eu gwella, i gymedroli lefelau gwaith plant ac i adnabod adborth effeithiol sy’n arwain at gynnydd disgyblion; Mae athrawon wedi gweithio ochr yn ochr i arsylwi ar addysgu, trafod cynllunio a chraffu ar waith plant; mae prosiectau cyfnewid athrawon wedi eu cynnal er mwyn galluogi athrawon i ganolbwyntio ar eu hanghenion datblygiad unigol mewn lleoliad ysgol arall. O ganlyniad i’r gwaith hwn, mae addysgu wedi gwella’n sylweddol yn Meadowlane, o 67% i 92% ar gyfer addysgu da, ac o 7% i 42% ar gyfer addysgu rhagorol. Yn olaf, dw i wedi bod yn rhan o ddau ymholiad cymheiriaid yn ddiweddar. Arweiniais ymholiad cymheiriaid mewn ysgol gynradd mewn awdurdod gwahanol, ac mae ymholiad cymheiriaid arall wedi ei gynnal yn Meadowlane. Mae’r model ymholiad cymheiriaid yn rhoi modd i gydweithwyr edrych yn fanwl ar bopeth sy’n digwydd yn yr ysgol, ac mae cryfderau ac meysydd sydd angen eu datblygu yn cael eu clustnodi trwy hynny. Roeddwn yn meddwl bod y ddau ymholiad cymheiriaid yn ddefnyddiol iawn. Roeddent yn gyfle gwych i gadarnhau a dathlu’r pethau rydym yn eu gwneud yn dda yn Meadowlane, ond yn ogystal â hyn, dw i wedi defnyddio syniadau newydd i helpu i wneud Meadowlane yn well fyth! Cydweithio ag ysgolion eraill yw’r ffordd fwyaf effeithiol o wella yn fy marn i. Mae fy ngwaith gydag ysgolion eraill wedi bod yn amhrisiadwy wrth wella arfer a chodi safonau ac dw i’n siŵr y bydd hyn yn parhau wrth i ni ehangu’r rhwydwaith o ysgolion sy’n cydweithio â ni.
(Visited 57 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *