Dyfodol Disglair

Yn syml mae fy mhost yn ffocysu ar ein gallu i ffurfio ‘Dyfodol Disglair’ yn ein hysgolion ac yn allweddol at hyn yw’r hyder i gyfrannu. Mae pawb yn deall bod angen hunan hyder i lwyddo ac yn aml yn fy ysgol yr oeddwn yn ceisio magu hunan hyder y disgyblion yn enwedig mewn cyd-destun gwaith lle nad oeddent yn teimlo’n hollol sicr. Credaf yn gryf fod angen dysgu'r gwerth ‘Hunan Hyder’ i ddisgyblion yn unol â sawl gwerth arall fodd bynnag yn fy mhost hoffwn ffocysu mwy ar athrawon a chyfnod o gyfleoedd arbennig sydd yn ein hwynebu wrth ffurfio Cwricwlwm newydd.

Pan oeddwn yn y Gynhadledd JES ar ddechrau Mis Chwefror, fe ddaeth yn glir bod y cwricwlwm newydd, 'Dyfodol Llwyddiannus ' yn mynd i roi cyfle inni i fynd amdani a chreu dyfodol disglair. Staff ein hysgolion bydd yn ffurfio cynnwys y cwricwlwm newydd. Wrth gwrs mae hyn yn gallu peri gofid yn enwedig wrth ystyried asesu a thracio cynnydd ond fy nghais yn syml yw bod angen hyder i symud ymlaen a chyfrannu at brosesau i ffurfio’r Cwricwlwm.

Erbyn hyn bydd pawb yn ymwybodol o'r 4 diben, 6 maes ac ati ond beth sydd yn creu’r anhawster ac ansicrwydd yw'r anhysbys. Yn aml mae diffyg gwybodaeth yn gallu arwain at bryderon yn enwedig wrth ystyried bod rhan fwyaf o staff yn ein hysgolion wedi gweithio o fewn rheolau cul y Cwricwlwm 2008 heb gael y cyfle i greu themâu cyffrous sydd yn esblygu yn ystod y Tymor gan ddilyn llais y disgyblion. Pan gychwynnais ar fy ngwaith fel athro ifanc yn Ysgol Santes Tudful (amser maeth yn ôl) yr oeddwn yn hynod o ffodus i gael mentor a oedd yn barod i feddwl yn greadigol am themâu dysgu. Nid oedd unrhyw sôn am opsiwn 'off the shelf' ond yr oedd ambell nod yn ein harwain:

  1. Angen i'r thema diddori disgyblion yn enwedig bechgyn
  2. Angen ystyried trip ysgol wrth gynllunio thema
  3. Angen defnyddio llyfr darllen fel sbardun
  4. Angen ystyried y cwricwlwm wrth gynllunio map meddwl

Fel man cychwyn credaf fod y 4 nod uchod yn berthnasol heddiw. Cofiaf y themâu a ddysgais fel athro ifanc yn fwy nag y rhai mwyaf diweddar. 'The Iron Man' oedd un o fy hoff themâu. Roedd gan y thema ffocws amlwg ar yr ardal leol felly roedd y trip ysgol yn golygu taith o amgylch Merthyr gan gynnwys Castell Cyfarthfa a bwthyn Joseff Parry. Yr wyf yn sicr eich bod yn gallu dychmygu beth oedd y llyfr o dan sylw.

Wrth astudio'r Celtiaid, fe aethon ni i Gastell Henllys ac un flwyddyn fe adeiladon Dŷ Crwn ar dir yr ysgol. Nid un bach ond maint cywir gyda staff, disgyblion a rhieni yn ein helpu. Profiad arbennig ydoedd. Heb os nac oni bai roedd pob plentyn yn cyfrannu at y cynllunio, gwneud (sef yr adeiladu) a gwerthuso. Gwaith a wnaeth arwain at ennill y Wobr Treftadaeth ydoedd. Roedd y themâu yn llwyddiannus oherwydd y ffocws ar y 4 nod uchod ac ar sail y ffaith bod gweledigaeth gan yr Uwch Dîm Rheoli i gefnogi ein gwaith ac i adael athro ifanc i hedfan a mwynhau pob eiliad o’r antur.

Mae cyfle euraidd gennym i ffurfio cwricwlwm a fydd yn berthnasol i Gymru, yn addas inni ac yn diddori disgyblion. Gyda ffydd yn ein gallu a hyder yn ein calonnau, mae rhaid cymryd mantais o'r sefyllfa er mwyn ffurfio cwricwlwm sydd yn mynd i sbarduno disgyblion i ymestyn eu gwybodaeth, cynyddu sgiliau a mwynhau dysgu. Yn fy marn i, mae rhaid bod llais y disgyblion yn allweddol at hyn.

Mae Socrates yn gywir, yr ydym i gyd yn gwybod diffygion y cwricwlwm 2008 ond nawr yw'r adeg i adeiladu dyfodol newydd ar y cyd. Mae ESTYN eisoes wedi dweud byddent yn derbyn ymdrechion ysgol i addasu at ddibenion Dyfodol Llwyddiannus. Felly mae rhaid inni gredu bod y gallu gyda ni i greu newid.

Fe ddaeth y datganiad o’r we heb enw ond mae’r neges yn wych.

Gyda hyder mae pawb gyda llais unigryw i wneud gwahaniaeth a chyfrannu at ddyfodol addysg yng Nghymru. Yn y pendraw chi bydd yn dysgu’r Cwricwlwm a nawr yw’r amser i gymryd perchnogaeth dros eich dyfodol!

Richard Carbis

Richard Carbis

Welsh Standards and Policy Officer at Central South Consortium
Richard Carbis

Latest posts by Richard Carbis (see all)

(Visited 218 times, 1 visits today)

One thought on “Dyfodol Disglair

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *