Cydweithio Ysgol i Ysgol – Her Eco

Mae Ysgol Gynradd Thornhill yn chwilio yn barhaus am ffyrdd o ymgysylltu ymhellach ag ysgolion mewn cyd-destun ehangach y tu hwnt i’w chlwstwr, GGY a’i theulu ysgolion er mwyn cael effaith gadarnhaol ar ddysgwyr ar draws y rhanbarth. Gyda’r gwobrau cenedlaethol ar gyfer cynaladwyedd gan Ashden Foundation a Total Green Schools, roeddem o’r farn ein bod yn gallu defnyddio ein gwybodaeth ac arbenigedd i ddod ag ysgolion ynghyd i ddatblygu cynaladwyedd yn Ne Cymru.

Edrychon ni ar amrywiaeth o fodelau ar gyfer cydweithredu ysgol i ysgol ac fe wnaethon ni frocera trefniadau gydag 14 ysgol gan ddefnyddio ein cysylltiadau o ar draws Rhwydwaith Dirprwy Benaethiaid Caerdydd. Wrth i’r prosiect ddatblygu fe ddechreuon ni adnabod ein hamcanion ein hun ar gyfer gweithio gydag ysgolion eraill. Fe benodon ni amser ar gyfer cynllunio, ymchwilio, datblygu ac arfarnu’r prosiect. Ein hamcan oedd rhoi cyfle i ysgolion ddatblygu prosiectau perthnasol, go iawn oedd yn gysylltiedig i eco-gyfeillgarwch a chynaladwyedd i’w harddangos mewn amgueddfa. Roedd y prosiect hwn yn gyfle cyfoethogi perffaith i ddatblygu dull gweithredu ysgol gyfan.

Dros gyfnod o dri mis fe ddatblygon ni raglen o ddigwyddiadau i gefnogi dysgu ac addysgu. Roedd y diwrnod ymgysylltu cyntaf a gynhaliwyd yn Ysgol Gynradd Thornhill yn cynnwys grwpiau eco yn gweithio ar sgiliau datrys problemau ac adeiladu tîm. Yn ystod taith ddiweddarach i’r Amgueddfa Genedlaethol, bu’r dysgwyr yn darganfod sut i gynhyrchu eu harddangosfeydd eu hun. Yn olaf, daeth beirniaid o Eco Schools Wales, Total Green Schools, yr awdurdodau lleol a’r amgueddfa ynghyd ar gyfer diwrnod arddangos i ystyried canlyniadau pob ysgol. Datblygodd grwpiau eco brosiectau byddai’n cael effaith ar gynaladwyedd yn eu cymunedau eu hun oedd yn amrywio o ysgrifennu caneuon eco i batrolau baw ci i uwchgylchu dillad. Yn ogystal ag ennyn diddordeb y dysgwyr, rhoddodd hyn gyfle iddynt gwrdd â’i gilydd, cydweithio a dysgu am brosiectau mewn ysgolion eraill.

Roedd yr her eco yn ffordd hyfryd o rannu ein gwaith ac arfer orau ar draws yr ysgolion – ac wedi ei arwain gan y plant. Ar adegau yn ystod y prosiect, roeddem yn teimlo dan bwysau amser ond, yn y pendraw, fe benderfynon ni gadw at yr amserlen cwblhau tynn oherwydd roedd hyn yn allweddol i gynnal ysgogiad i’r prosiect. Yn ogystal â chanolbwyntio ar gynaladwyedd, roedd yn amlwg bod y rhaglen yn darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh, gyda llawer o ysgolion yn arddangos uwch sgiliau ysgrifennu, meddwl gwyddonol, gwaith graff ac yn defnyddio apiau a thechnoleg diddorol megis Movie Maker, codau QR a Kahoot.

Ar ddiwedd y prosiect, cynhalion ni werthusiadau ar ein gwaith gan ystyried barn yr athrawon, penaethiaid a’r plant. Gwnaeth hyn gynnig tystiolaeth i ni o’n gwaith ac fe wnaeth ein helpu hunanarfarnu ar gyfer prosiectau’r dyfodol. Edrychwn ymlaen at gynllunio ein menter nesaf!

Rydym yn falch dros ben i gyhoeddi y bydd Amgueddfa Cymru yn arddangos gwaith y 14 ysgol ar 18fed Mawrth yn y Brif Neuadd – dathliad o waith ar gyfer cymuned yr ysgol gyfan, y plant, staff a’r rhieni. Rhywbeth i wir ymfalchïo ynddo!

Elizabeth Berry

Elizabeth Berry

Deputy Headteacher at Thornhill Primary School
Elizabeth Berry
(Visited 34 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *