Y Cyfryngau Addysg a’u Goblygiadau yng Nghymru

Mae Dr Philip Dixon yn ei lyfr rhagorol diweddar ‘Testing Times’ yn cyfeirio at brinder ffocws yn y cyfryngau cenedlaethol ar addysg yng Nghymru. Mae’n wir. Mae’r cyfryngau a sylwebwyr allanol, gan gynnwys ymchwilwyr mewn melinau trafod a phrifysgolion, yn chwarae rôl hanfodol wrth archwilio’r hyn sy’n digwydd ym myd addysg, rhannu meysydd sy’n haeddu sylw a dinoethi’r pethau nad ydynt am eu rhannu, er gwaethaf yr hyn sy’n cael ei gyflwyno. Mae darparu barn deg a chytbwys - a gonest yn fwy na dim - am ddatblygiadau mewn addysg yn hanfodol mewn system agored a democrataidd ac yn hanfodol hefyd wrth wella ansawdd ein gwaith ar ran plant a phobl ifanc.

Er hyn, mae’r cyfryngau addysg wedi cael llai a llai o fuddsoddiad yng Nghymru, yn unol â llawer o newyddiaduraeth draddodiadol y dyddiau hyn. Mae ein system ni wedi gwahanu cymaint o Loegr erbyn hyn, felly mae’r cyfryngau addysgu yn llai perthnasol i ni.

Mae’n rhaid i ni geisio ein gorau glas i ddatblygu allfeydd newydd yn y cyfryngau cymdeithasol er mwyn rhannu newyddion, cynnydd, myfyrdodau a meysydd lle rydym yn dysgu o bethau y gellir eu gwneud yn well.

Felly, cyn i mi wybod fy mod yn gadael Consortiwm Canolbarth y De, penderfynon ni sefydlu blog. Byddaf yn ysgrifennu erthyglau ar gyfer hyn cyn diwedd mis Mawrth, a byddwn yn gwahodd cynifer o gydweithwyr, athrawon, rhieni, disgyblion, penaethiaid a llywodraethwyr â phosibl i gyfrannu, naill ai’n helaeth neu’n gryno, a byddwn yn croesawu’ch barn – ar yr amod mai barn bersonol yr unigolyn yn unig sydd yma, ac nid barn Consortiwm Canolbarth y De! Rhowch wybod i Siân sian.r.johnson@cscjes.org.uk os ydych eisiau cyfrannu.

(Visited 49 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *