Ymestyn Ein Disgyblion Mwyaf Abl Wedi Gwella Safonau i Bawb

Ym mis Gorffennaf 2016, enillodd yr ysgol Wobr Her NACE Cymru am ei darpariaeth ar gyfer dysgwyr mwy abl a thalentog. Roedd hyn yn rhywbeth i fod yn falch iawn ohono, a chawsom dystysgrif newydd i’w rhoi ar y wal yng nghyntedd yr ysgol, ond yn fwy na hyn rhoddodd y wobr lwyfan i ni wella safonau a darpariaeth i bob grŵp o ddysgwyr, ac nid ein disgyblion mwyaf abl yn unig.

Yn gyntaf, roedd cwblhau ein matrics hunanasesu yn erbyn y deg safon ansawdd wedi rhoi modd i ni adfyfyrio’n feirniadol ar ein darpariaeth ysgol gyfan. Er bod strategaethau sy’n targedu MAT yn benodol, fel adnabod disgyblion, cofrestri dosbarthiadau a chlybiau allgwricwlaidd, yn ffordd gyflym a hawdd o wneud gwahaniaeth, roedd yr awdit wedi ein galluogi i ddatgymalu ein hymarfer yn gyfan gwbl, gan roi modd i ni edrych ar sut roeddem yn darparu ar gyfer grwpiau o bob gallu ac yn eu herio. Daeth yn glir o’r cychwyn fod gosod y disgwyliadau uchaf i’n disgyblion mwy abl a thalentog yn golygu bod ein disgwyliadau cyffredinol i bawb wedi codi hefyd, gan gynnwys disgyblion, rhieni a staff.

Cynllunio cwricwlwm a phrofiadau

Rhoddodd y fframwaith gyfle i ni finiogi ein ffocws ar addysgu a dysgu bob dydd – A oedd y plant yn ymddiddori yn eu testunau go iawn? A oedd cyfleoedd bywyd go iawn i’n disgyblion archwilio a chynulleidfaoedd go iawn i berfformio, ysgrifennu a siarad â nhw? Yn sicr, yr ateb oedd ‘weithiau’, ond roeddem eisiau gwneud ymdrech benodol i adfywio’r maes hwn o waith. Defnyddiasom ddiwrnodau HMS i edrych ar ein testunau gyda’r cwestiynau hyn mewn golwg, ynghyd â defnyddio’r amser gwerthfawr hwn i ailfapio’r FfLlRh a sgiliau’r FfCD yn fwy diweddar. Treuliasom lawer o amser yn ystyried ein strategaethau addysgu, gan ddyfeisio Map Gwersi YGP. Mae’r map yn rhoi sylfaen gyson o egwyddorion addysgeg i’r holl staff addysgu, gan gynnwys pwysigrwydd bachau i ennyn diddordeb disgyblion, amgylcheddau dysgu annibynnol, datblygu meini prawf llwyddiant sy’n cael eu harwain gan ddisgyblion, ac uwch gwestiynu manwl gywir.

                                 

Cyfoethogi

Roedd y fframwaith yn rhoi modd i ni graffu’n agos ar faes arall o’n gwaith, sef profiadau disgyblion allan o’r dosbarth. Roeddem eisiau sicrhau ein bod yn rhoi cyfleoedd cyfoethog i’n disgyblion, rhai na fyddent yn eu profi gartref neu ar benwythnosau. Mae partneriaid grŵp blwyddyn yn cwrdd yn rheolaidd i drafod a gwella tripiau ysgol, siaradwyr gwadd ac ymweliadau preswyl. Mae profiadau presennol yn cynnwys trip theatr Roald Dahl i Lundain i flwyddyn 4 ac wythnos yn Normandy, Ffrainc i’n disgyblion blwyddyn 6 – y ddau yn gysylltiedig â’r testunau maen nhw’n eu hastudio yn y tymhorau hyn.

Ymgysylltu â Theuluoedd a’r Gymuned

Rhoddodd y fframwaith her gyfle i ni feddwl yn greadigol am sut gallwn ddatblygu ein gwaith gyda theuluoedd a’r gymuned leol ymhellach, a manteisio ar ystod o dalentau ac adnoddau sydd gennym tu allan i gatiau’r ysgol. Roeddem eisiau rhoi profiadau newydd a chyffrous i’n dysgwyr nad ydynt eu profi yn yr ysgol fel arfer. Arweiniodd hyn at Wythnos Sgiliau Cymunedol gyntaf yr ysgol. Yn dilyn awdit cychwynnol a holiadur, anfonasom wahoddiad at aelodau teulu a busnesau lleol i’r ysgol i gynnal 25 gweithdy gwahanol i’n disgyblion CA2. Roedd y rhain yn amrywio o wneud balŵns i wehyddu, ac o ddeintyddiaeth i beirianneg drydanol. Allwn ni ddim mesur popeth trwy rifau ond roedd hyn yn enghraifft o hyn yn sicr. Roedd yr effaith yn anfesuradwy yn wirioneddol.

                         

Dechreuodd hyn fel rhaglen darged i wella safonau ein dysgwyr mwy abl a thalentog; ond yn y pendraw mae’r wobr wedi rhoi modd i ni gyfoethogi ac ymestyn profiadau pob plentyn yn yr ysgol. Mae wedi rhoi uchelgais i ni barhau i feddwl ‘tu allan o’r bocs’ a gosod y disgwyliadau uchaf i’n holl gymuned ysgol.

Adam Raymond

Adam Raymond

Assistant Headteacher at Pencoed Primary School
Adam Raymond

Latest posts by Adam Raymond (see all)

(Visited 110 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *