‘Addysgu yw Dysgu Dwywaith’

Mewn ugain mlynedd o addysgu dw i wedi cyrraedd yn yr ysgol ar fore Llun gwlyb lawer o weithiau a dyfyniad neu fyfyrdod ysbrydoledig y dydd/yr wythnos yn disgwyl amdanaf! Pam mae rhywun wedi rhoi’r rhain i mi? Pam rydw i’n eu defnyddio o hyd? Wel, mae’r ateb yn eitha syml yn y bôn – maen nhw’n ein helpu i fyfyrio; maen nhw’n ein helpu i ofyn i’n myfyrwyr i fyfyrio. Maen nhw’n ein hatgoffa o’r alwedigaeth anhygoel rydym yn rhan ohoni bob dydd! Maen nhw’n ein hatgoffa o’r rheswm pam rydym yn gwneud y gwaith yma! Felly, diolch i Joseph Joubert am ei anogaeth i ni fyfyrio!

Arhoswch funud...

Mae adegau pan rydym yn petruso; mae adegau pan rydym yn anghofio pwrpas ein gwaith - nid oherwydd ein bod yn bwriadu gwneud hynny ond rydym yn cael ein colli yn nhasgau diddiwedd gwaith athro bob dydd! Felly, gadewch i ni gymryd saib am funud yn ein bywyd prysur i fyfyrio ar yr ysbrydoliaeth a roddais ar y dechrau, sef:

‘addysgu yw dysgu dwywaith’.

I mi, dyma hanfod yr egwyddorion dw i am lynu wrthynt wrth wneud fy swydd fel Arweinydd Strategol ar gyfer Dysgu ac Addysgu. A dyma’r union egwyddor dw i wedi ei dilyn mewn ugain mlynedd o addysgu.

Ydych chi wedi sylwi eich bod yn dysgu rhywbeth newydd am bwnc ym mhopeth a wnawn ac ym mhopeth rydym yn ei addysgu? Mae hyn wrth wraidd ein strategaeth Dysgu ac Addysgu! Mae’n gwneud hyn trwy:

 • ganolbwyntio ar addysgeg a strategaethau effeithiol sy’n datblygu dysgu
 • ennyn diddordeb ymarferwyr mewn ymchwil gweithredu – treialu strategaethau, a rhoi cynnig ar ddulliau a strategaethau newydd gyda’n myfyrwyr
 • rhannu’r rhain trwy astudiaethau achos, digwyddiadau ymchwil neu gynadleddau ar draws y rhanbarth
 • gweithio a chydweithio i ddatblygu arfer ar y cyd â Sefydliadau Addysg Uwch ac ymchwilwyr, gan achredu ein gwaith
 • datblygu ystod o gyfleoedd cydweithredu rhwng ysgolion trwy GGYau a’r cynllun Braenaru
 • defnyddio system a arweinir gan ysgolion i gyflwyno dysgu proffesiynol yn seiliedig ar ddull a arweinir trwy ymholiad

Fel y gwelwch, mae pwyslais cryf ar ddysgu parhaus a chreu’r diwylliant hwn yn ein hysgolion.

Felly, beth yw’r camau nesaf?

Mae Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Estyn yn clustnodi’r meysydd allweddol hyn sydd angen sylw:
 • amrywioldeb o ran ansawdd addysgu
 • dysgu proffesiynol

Hoffwn ymdrin â’r un cyntaf a dechrau cynnal trafodaeth ynglŷn ag addysgeg a strategaethau effeithiol i ddatblygu hyn. Oes gan bawb gyd-ddealltwriaeth o nodweddion dysgu ac addysgu da a rhagorol? Beth allwn ei wneud i ddatblygu hyn ar draws y rhanbarth? Sut gallwch chi a’ch ysgol gyfrannu at hyn? Mae’r drafodaeth hon yn rhywbeth i BAWB sy’n gweithio ar lawr y dosbarth bob dydd, ac nid dim ond i benaethiaid ac uwch arweinwyr.

    Gall pob ysgol fod yn rhan o’r drafodaeth hon mewn llawer o ffyrdd, trwy:
 • Ymateb i’r blog hwn
 • Anfon e-bost ataf yn Consortiwm - may@cscjes.org.uk
 • Rhoi galwad i fi ar 01443 827500
 • Dilyn Dysgu ac Addysgu ar Twitter – byddwn yn lansio cyfrif newydd sbon yn fuan!

Mae dysgu’n rhywbeth gydol oes. Gadewch i ni drafod sut gallwn roi pwyslais ar ddysgu myfyrwyr; gadewch i ni drafod ein hystafelloedd dosbarth, beth rydym yn gwybod sy’n gweithio orau a sut gallwn ei rannu gyda phawb er mwyn i ni i gyd barhau i ddysgu a sicrhau addysgu o’r safon uchel ar draws y rhanbarth.

(Visited 100 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *