Gwasanaeth Coffau’r Holocost – Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Ioan Fedyddiwr, Aberdâr

Roedd staff a disgyblion Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Ioan Fedyddiwr yn Aberdâr yn falch o groesawu llawer o westeion o gymunedau lleol, ehangach a phroffesiynol i wasanaeth Coffau’r Holocost cyntaf yr wythnos. Roedd hi’n fraint cael croesawu Maer Rhondda Cynon Taf, Y Cynghorydd Rhys Lewis. Yn ein gwasanaeth coffau hefyd oedd Mrs Vikki Howells, Aelod y Cynulliad ar gyfer Cwm Cynon a chyn-ddisgybl yr ysgol. Roedd Mrs Esther Thomas, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes Dros Dro RhCT a Mrs Sarah Corcoran, Ymgynghorydd Her yr ysgol, wedi ymuno â ni yn y gwasanaeth hefyd. O Consortiwm Canolbarth y De roedd Mrs Laura Morris, Uwch Ymgynghorydd Strategol ar gyfer y Cwricwlwm Uwchradd, a Mrs Siân Johnson, Rheolwr Cyfathrebu. Roedd Y Parchedig Sarah Rogers a Mr Robert James yn cynrychioli’r CYSAG, gyda Mrs Angela Atkinson, Swyddog Cymorth Addysg Archesgobaeth Llandaf yn ymuno hefyd. Thema Diwrnod Coffau’r Holocost eleni yw ‘Sut all bywyd fynd yn ei flaen?’ Roedd y gwasanaeth yn ceisio ateb y cwestiwn hwn, a ofynnom i gyn-garcharor gwleidyddol o Wlad Pwyl yn ystod teyrnasiad y Nazïaid. Cawsom gyfle i gwrdd â Josef Rosotowski ar daith astudio i Krakow ac Auschwitz a soniodd am garedigrwydd a haelioni a oedd yn ei helpu i oroesi yn ystod ei garchariad, ac i ailadeiladu ei fywyd ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Yn ystod ei garchariad am gymryd rhan yng Ngwrthryfel Warsaw ym 1944, roedd carcharorion hŷn wedi ceisio ei ddiogelu yn erbyn niwed pan oedd ond yn un deg chwech oed. Roeddent yn rhannu eu dognau bwyd gyda fe ac wedi ei guddio o warcheidwaid y carchar pan oedd ei fywyd mewn perygl. Roedd milwyr Americanaidd a oedd wedi rhyddhau carcharorion Gwersyll Crynhoi Mauthausen lle roedd Josef Rosotowski wedi cael ei gadw hefyd yn dangos caredigrwydd iddo, gan ddarparu cymorth meddygol ar frys pan dorrodd ei goes yn wael. Roedd yr holl weithredoedd o garedigrwydd hyn wedi helpu Josef Rosotowski i adeiladu ei fywyd o’r newydd ar ddiwedd yr Ail Ryfer Byd. Fel staff a disgyblion a oedd wedi cwrdd â Josef Rosotowski roeddem wedi addo adrodd ei hanes yn ein cymuned yn Nghymru ar ôl yr ymweliad. Gyda’n holl westeion arbennig yn ein gwasanaethau yr wythnos hon, rydym wedi gwireddu hynny.
Fiona Bell

Fiona Bell

History Curriculum Leader at St John Baptist (CIW) High School
Fiona Bell
(Visited 132 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *