Dyfodol Llwyddiannus yr Athro Donaldson: Y Darlun Cenedlaethol

Cafodd 68 argymhelliad adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’ (2015) yr Athro Donaldson eu derbyn yn llawn gan Llywodraeth Cymru ac mae cynigion ar gyfer eu datblygiad strategol wedi cael eu cyhoeddi yn ‘Cymwys am Oes, Cwricwlwm i Gymru - Cwricwlwm am Oes’ (Hydref 2015). Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu system dair rhan o Ysgolion Arloesi i gyflwyno a datblygu diwygiadau cwricwlwm. Cafodd Ysgolion Arloesi eu hadnabod o bob cwr o Gymru ac maent yn cynrychioli ystod o ysgolion gwahanol sy’n cynnwys lleoliadau trefol a gwledig; ysgolion cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg; ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig, ac ysgolion sy’n grefyddol o ran cymeriad, ac ystod o ysgolion bach a mawr. Mae ysgolion wedi cael eu hadnabod i arwain ar dair agwedd, sef:
 • Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol
 • Dylunio a Datblygu’r Cwricwlwm
 • Dysgu Proffesiynol (Y Fargen Newydd ar gyfer y Gweithlu Addysg o’r blaen)
Mae holl aelodau’r Rhwydwaith Ysgolion Arloesi yn cydweithio’n agos gyda’i gilydd a’u clystyrau, eu rhwydweithiau, a grwpiau rhanddeiliaid ehangach i sicrhau bod cynifer o’n hysgolion â phosibl yn chwarae rhan flaenllaw yn yr agenda cyffrous hwn. Dros amser, daw’r tri Llinyn at ei gilydd i sicrhau bod yr holl ymarferwyr yn cael eu cefnogi i wireddu dyfodol uchelgeisiol a chyffrous system addysg Cymru. Ysgolion Arloesi – Beth sy’n digwydd nawr? Mae 42 o Ysgolion Arloesi yn rhanbarth CCD ar hyn o bryd.
 • Mae cyfarfodydd rhwydwaith Ysgolion Arloesi CCD yn cael eu cynnal yn ystod tymor y gwanwyn a’r haf er mwyn cefnogi eu gwaith wrth ddatblygu’r trefniadau cwricwlwm ac asesu newydd dydd Llun 27ain Chwefror, dydd Mercher 24ain Mai, dydd Llun 12fed Mehefin).
 • Mae rhwydwaith Hwb Arloeswyr CCD wedi cael ei greu er mwyn rhannu ac archwilio dulliau effeithiol ar gyfer datblygu’r cwricwlwm newydd ac i gasglu gweithgareddau rhwydwaith a wnaed gan bob ysgol hyd yn hyn; bydd gwybodaeth o’r rhwydwaith hon yn cael ei rhannu â phob ysgol.
 • Mae sesiynau briffio Dyfodol Llwyddiannus CCD i Benaethiaid yn cael eu cynnal ddydd Llun 30ain Ionawr a dydd Mawrth 7fed Chwefror am 3-5pm yn Nhŷ Dysgu. Cysylltwch â Louise.Muteham@cscjes.org.uk i drefnu’ch lle.
Arloeswyr Digidol – beth sy’n digwydd nawr?
 •  Yn ystod tymor yr haf 2016 cynhaliwyd ystod o ddigwyddiadau ymgysylltu ar draws pob un o’r pedwar consortia. Cafodd gwybodaeth o’r digwyddiadau ymgysylltu ei defnyddio i lunio fersiwn gyntaf y Fframwaith Cymhwysedd Digidol (FfCD).
 • Erbyn diwedd tymor yr haf 2016 roedd yr Arloeswyr Digidol wedi cwblhau’r FfCD. Roedd hyn ar gael i ysgolion a lleoliadau ar 1af Medi 2016 trwy Dysgu Cymru.
 • Mae Ysgolion Arloesi Digidol yn parhau i weithio fel rhwydwaith cenedlaethol i ddatblygu adnoddau i gefnogi’r cwricwlwm ac yn bwriadu cyhoeddi deilliannau yn ystod Tymor y Gwanwyn 2017. Yn ogystal, maen nhw’n ystyried anghenion cynnig dysgu proffesiynol i gefnogi pob ysgol yng Nghymru.
 • Mae Arloeswyr Digidol CCD wedi datblygu offeryn awdit cwricwlwm FfCD drafft a gafodd ei ryddhau i holl ysgolion CCD ym mis Tachwedd trwy’r gymuned FfCD ar Cronfa. Cafodd y gwaith hwn ei fabwysiadu gan y grŵp cenedlaethol ac mae ar gael i bawb yng Nghymru. Diolch arbennig i Tom Hills, Ynysowen Primary a Mark Jones, Ysgol Rhydywaun am eu gwaith datblygu. Mae gwaith pellach yn cael ei gwblhau i gefnogi awdit cynllunio DPP.
 • Mae ysgolion Arloesi Digidol CCD yn arwain datblygiad rhaglenni dysgu proffesiynol ysgolion ar draws y rhanbarth trwy Hybiau Cwricwlwm CCD.
Sut mae pob ysgol yn gallu cymryd rhan?
 • Creu cysylltiadau ag un o’r 7 Ysgol Arloesi Digidol:
  • Ysgolion Arbennig: Tŷ Gwyn (Caerdydd)
  • Ysgolion Cynradd: Cadoxton (Y Fro); Ynysowen (Merthyr)
  • Ysgolion Uwchradd a Chyfrwng Cymraeg: Ysgol Bro Edern (Caerdydd), Ysgol Bro Morgannwg (Caerdydd), Ysgol Plasmawr (Caerdydd), Ysgol Rhydywaun (RhCT)
 • Ymgysylltu â’ch Clwstwr neu rwydweithiau GGY er mwyn sicrhau bod eich cydweithwyr yn gyfarwydd â’r FfCD
 • Defnyddio’ch enw defnyddiwr Hwb am y diweddaraf ynglŷn â datblygiadau i gael mynediad i rwydweithiau ac adnoddau eraill ar Hwb a Cronfa
 • Mynychu cyfarfodydd Rhwydwaith CCD lle caiff sesiynau eu harwain gan yr Arloeswyr Digidol
 • Darparu adborth trwy’r offeryn FfCD ar-lein i hysbysu diwygiadau pellach
 • Defnyddio offeryn awdit cwricwlwm CCD i fapio’ch darpariaeth bresennol yn erbyn y FfCD
 • Mynychu digwyddiadau Dysgu Proffesiynol FfCD
 • Ymuno â chymuned FfCD CCD ar Cronfa
 • Dilyn y diweddaraf trwy fwletin ysgolion CCD
 • Rhannu profiadau datblygu FfCD gyda’r rhwydwaith ysgolion Arloesi
Arloeswyr Cwricwlwm – beth sy’n digwydd nawr? Meysydd Dysgu a Phrofiad   Mae’r Arloeswyr Cwricwlwm wedi canolbwyntio ar ddatblygu pedwar llinyn cynllunio lefel uchel ar gyfer y cwricwlwm newydd:
 • Mae Llinyn 1 o’r gwaith hwn wedi cael ei gwblhau a chaiff ei rannu erbyn hanner tymor mis Chwefror
 • Pwrpas craidd Llinyn 2 yw datblygu cynigion ar gyfer fframwaith ar gyfer pob Maes Dysgu a Phrofiad
 • Mae ysgolion Arloesi Cwricwlwm wedi cael eu haseinio i Feysydd Dysgu a Phrofiad ac yn cynnal eu cyfarfodydd cychwynnol yn Llandudno ar 17eg a 18fed Ionawr
 • O fis Ionawr 2017, mae gweithgor pob MDPh yn cynhyrchu cynigion ar gyfer:
  • rhesymeg
  • trefniant a sgôp
  • gwreiddio gwaith Llinyn 1
  • mewnbwn gan arbenigwyr pwnc, sefydliadau allweddol ac unigolion blaenllaw
  • addysgeg, strategaethau addysgu a dysgu
  • dilyniant
  • cyfleoedd datblygu
  • goblygiadau’r cynigion i ymarferwyr, rhwydweithiau ehangach ac ati.
 • Mae aelodaeth pob MDPh yn cynnwys cynrychiolwyr o Ysgolion Arloesi, Llywodraeth Cymru ac Estyn.
 • Mae disgwyl i weithgorau MDPh rannu gwybodaeth, cynnal trafodaethau a derbyn adborth yn rheolaidd o’r ysgol a chlystyrau lleol a rhanbarthol o ysgolion ynglŷn a’u gwaith a’r syniadau’n cael eu cynhyrchu a’u datblygu – gan gynnwys ymarferwyr a dysgwyr.
 • Bydd ysgolion MDPh yn treialu syniadau wrth iddynt gael eu datblygu, gan ddarparu adborth i’r gweithgor ac yn fwy eang yn ôl yr angen er mwyn hysbysu’r camau nesaf.
    Dysgu Proffesiynol
 • Bydd yr holiadur hwn yn rhan o becyn offeryn hunanarfarnu gall ysgolion ei ddefnyddio i fireinio eu rôl fel sefydliadau dysgu.
 • Ar lefel genedlaethol, mae tri deg pedwar o Ysgolion Arloesi yn treialu’r Safonau Addysgu Proffesiynol newydd. Mae naw ysgol yn CCD yn cyfrannu at hyn.
 • Mae Arloeswyr Dysgu Proffesiynol yn parhau i gyfrannu at gynnig dysgu proffesiynol CCD.
 • Mae Fern Federation PLP yn rhan o’r grŵp peilot ‘lefelu heb labeli’. Mae hyn wedi cynnwys gweithio mewn triawdau i fapio meysydd ymchwil o bob un o’r pedwar diben ar bob cam cynnydd.
 • Mae Arloeswyr Dysgu Proffesiynol, un o bob Awdurdod Lleol, yn rhan o gynllun peilot OECD i adolygu’r holiadur drafft i arweinwyr ysgolion, athrawon a staff cymorth.
 • Bydd yr holiadur hwn yn rhan o becyn offeryn hunanarfarnu gall ysgolion ei ddefnyddio i fireinio eu rôl fel sefydliadau dysgu.
Sut mae pob ysgol yn gallu cymryd rhan?
 • Mynychu Cynhadledd Flynyddol Dyfodol Llwyddiannus CCD ddydd Mercher 1af Chwefror yn Stadiwm Dinas Caerdydd
 • Parhau i ymgysylltu â’ch GGY, clwstwr a’r ysgolion Arloesi i ddatblygu a threialu’r egwyddorion addysgeg
 • Ymgysylltu’n llawn yn y sesiynau briffio Penaethiaid - dydd Llun 30ain Ionawr a dydd Mawrth 7fed Chwefror 3-5pm yn Nhŷ Dysgu
 • Ystyried sut mae eich gweledigaeth bresennol yn unol â’r Pedwar Diben
 • Defnyddio’ch enw defnyddiwr Hwb i gael gwybod y diweddaraf gan rwydweithiau ac adnoddau eraill ar Hwb a Cronfa
 • Ailymweld â’ch darpariaeth cwricwlwm bresennol. Beth rydych yn ei wneud yn barod sy’n cyd-fynd â’r Pedwar Diben?
Vanessa McCarthy

Vanessa McCarthy

Associate Headteacher (Successful Futures) at Central South Consortium
Vanessa McCarthy

Latest posts by Vanessa McCarthy (see all)

(Visited 357 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *