Hyfforddiant Llywodraethwyr CCD – Tymor yr Hydref Llwyddiannus

Ers Tymor yr Hydref, mae Consortiwm Canolbarth y De wedi bod yn gyfrifol am gyflwyno hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr trwy gydol y rhanbarth, yn ogystal â chyrsiau rheoli perfformiad, systemau ysgolion sy’n hunanwella a sesiynau briffio tymhorol.

Rydym wedi cyflwyno 24 o gyrsiau hyfforddi y tymor hwn gyda mwy na 250 o lywodraethwyr yn dod o ysgolion ar draws y rhanbarth. Ar ddiwedd pob sesiwn, roedd cyfle i lywodraethwyr roi adborth i ni ar nifer o agweddau ar yr hyfforddiant, ac mae’r ymatebion wedi bod yn hynod o gadarnhaol hyd yma: Dyfyniadau gan unigolion sydd wedi mynychu’r cyrsiau:

  • “Cwrs da iawn gyda phwyntiau pwysig a fydd yn helpu i wella fy ngwybodaeth”
  • “Mwynheais y cwrs; rhoddodd fewnwelediad da i mi ddeall gosod targedau a dadansoddi canlyniadau”
  • “Roedd gwybodaeth drylwyr gan y darparwr ar y pwnc.”
  • “Trosolwg rhagorol o beth mae angen i Gyrff Llywodraethu fod yn ymwybodol ohono a sut gallan nhw ymwneud yn fwy â Systemau Hunanwella”
  • “Roedd hwylusydd y cwrs yn gyfeillgar iawn ac yn gallu ateb yr holl gwestiynau”
  • “Roedd hi’n ddefnyddiol iawn cael trafod ein sefyllfaoedd ein hun gyda Llywodraethwyr eraill”

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn cydnabod pwysigrwydd llywodraethwyr a’u rôl allweddol wrth gefnogi a herio eu hysgolion. Rydym yn ymrwymedig i gyflwyno darpariaeth safon uchel i holl lywodraethwyr y rhanbarth, gan weithio ar y cyd â Thîm Cefnogi Llywodraethwyr pob awdurdod lleol. Bydd hyn yn sicrhau bod gan bob llywodraethwr y gefnogaeth a’r adnoddau angenrheidiol i fynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu ein hysgolion yn uniongyrchol.

Am ragor o wybodaeth, neu i drefnu lle ar unrhyw rai o gyrsiau hyfforddi llywodraethwyr CCD, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Llywodraethwyr yn CSCGovernor@cscjes.org.uk neu lawrlwytho ein Llyfryn Hyfforddiant ar gyfer Tymor y Gwanwyn/Haf 2017 yma.

Tim Fawell

Tim Fawell

Govenor Development Officer at Central South Consortium
Tim Fawell
(Visited 99 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *