Cyrchu Cefnogaeth Effeithiol i Fy Ysgol – Canllaw i Ysgolion

Ni fu amser mwy cyffrous i addysgu erioed! Gallaf ddweud hynny’n gwbl ddiffuant. Mae athrawon yn gweithio mewn cyfnod o newid sylweddol a chyflym a llawer iawn o bosibiliadau.

Mae’r agenda cenedlaethol o greu cwricwlwm a arweinir gan ymarferwyr yn newid sylweddol; ac er nad dyma’r ffordd hawsaf o lunio cwricwlwm newydd, mae hi’n sicr yn un sy’n cydnabod bod athrawon sy’n gweithio yng Nghymru yn meddu ar yr wybodaeth a’r sgiliau i greu cwricwlwm sy’n sicrhau’r deilliannau gorau posibl i’n dysgwyr.

Yng Nghanol De Cymru, mae potensial ysgolion i weithio ynghyd i wella wedi cael ei gydnabod yn barod. Mae system ysgolion sy’n hunanwella, sydd wrth wraidd Her Canol De Cymru (HCDC), yn cefnogi ymarferwyr ac arweinwyr ysgolion i ddarparu arweinyddiaeth system a gweithio tu hwnt i’w hysgolion eu hunain.

Mae ysgolion yn cydweithio i lywio gwelliannau mewn ysgolion trwy HCDC. Trwy’r Grwpiau Gwella Ysgolion (GGYau), Partneriaethau Braenaru, Hybiau ac Ymholiad Cymheiriaid, mae ysgolion yn cael effaith fesuradwy ar ddeilliannau disgyblion. Agwedd fwyaf cyffrous y gwaith hwn yw bod ysgolion ar draws y rhanbarth yn cefnogi datblygiad mewn ysgolion eraill, yn hytrach na meithrin eu gallu eu hun yn unig. Mae astudiaethau achos o rywfaint o’r gwaith ar gael yma. Cysylltwch â ni os ydych yn awyddus i rannu gwaith sy’n digwydd yn eich ysgol chi.

Mae’n werth cofio hefyd fod HCDC dal yn weddol ifanc o ran ei datblygiad. Mae ond wedi cael ei sefydlu ers tair blynedd. Er mwyn sicrhau bod newid sylweddol o ran pensaernïaeth gwella ysgolion, mae gwaith caled ac ymrwymiad arweinwyr ysgolion ac ymarferwyr wedi bod yn hanfodol. Wrth i HCDC barhau i ddatblygu dan gyfarwyddyd y Grŵp Strategaeth, mae hi’n amlwg bod ysgolion yn awyddus i gydweithio. Mae cyfoeth o ymchwil yn dangos bod cydweithio rhwng athrawon yn fecanwaith effeithiol i gefnogi gwaith gwella ysgolion, ac felly i wella deilliannau dysgwyr. Trwy HCDC mae Consortiwm Canolbarth y De yn ceisio darparu modd i ysgolion gydweithio ac yn cefnogi eu cydweithrediad.

Mae HCDC yn rhoi cyfleoedd i athrawon ac arweinwyr ysgolion weithio ynghyd mewn modd ystyrlon er mwyn cael effaith ar addysgu a dysgu. Mae ein llyfryn newydd yn amlinellu pedwar maes allweddol newydd HCDC ac yn rhoi cysylltiadau allweddol ar gyfer pob un. Rydym bob amser yn awyddus i gefnogi ysgolion i gael mynediad i’r gwaith hwn ac yn croesawu ymholiadau gan ysgolion.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Louise Muteham, Swyddog Datblygu Her Canol De Cymru, Louise.Muteham@cscjes.org.uk

Neu

Kim Eley, Rheolwr Prosiect Her Canol De Cymru, Kim.Eley@cscjes.org.uk

Louise Muteham
Follow me

Louise Muteham

Central South Wales Challenge Development Officer at Central South Consortium
Louise Muteham
Follow me

Latest posts by Louise Muteham (see all)

(Visited 49 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *