Ysgolion Canol De Cymru yn Arwain y Ffordd!

I ddechrau, hoffwn longyfarch fy rhagflaenydd, Chris Elmore AS. Gweithiodd Chris yn ddiflino i godi safonau ar gyfer yr holl ddysgwyr yn rhanbarth Canol De Cymru trwy ei waith fel cynghorydd a Chadeirydd Cydbwyllgor Consortiwm Canol De Cymru. Roedd Chris yn credu’n gryf ym manteision gwaith ysgol i ysgol, a rhoddodd arweiniad arbenigol i’r Consortiwm ers ei sefydlu yn 2012. Ar ran pawb yn y Consortiwm, hoffwn ddymuno’n dda i Chris yn ei rôl newydd yn y Senedd, ac edrychwn ymlaen at barhau â’ch etifeddiaeth.

Mae gennym rai o’r arferion gorau oll yng Nghanol De Cymru, nid yn unig yn rhanbarthol, ond yn genedlaethol. Hoffwn dalu teyrnged i’r penaethiaid, yr athrawon, y llywodraethwyr, y staff cymorth addysgu ac, wrth gwrs, y disgyblion eu hunain, am y gwelliant parhaus a chyflym yng nghanlyniadau’r rhanbarth. Gyda’r canlyniadau gorau erioed yr haf hwn, rwyf wrth fy modd bod ysgolion yng Nghanol De Cymru bellach uwchlaw’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer asesiadau athrawon ac, o gymharu â’r llynedd, gwelwyd cynnydd o 2.7 pwynt canran yn nifer y disgyblion a enillodd 5 gradd A*-C yn eu pynciau TGAU (yn cynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg), ynghyd â chynnydd o 2.2 pwynt canran yn nifer y disgyblion a enillodd raddau A*-C yn eu pynciau Safon Uwch. Trwy gydweithredu, her, a chefnogaeth effeithiol, mae’r rhanbarth wedi dangos gwelliant parhaus dros y pedair blynedd diwethaf; llongyfarchiadau i bawb dan sylw.

Rwy’n frwdfrydig iawn dros y rôl y mae arweinyddiaeth o ansawdd uchel yn ei chwarae mewn ysgolion. Hoffwn ofyn i ysgolion: Faint ohonoch sydd â strategaethau olyniaeth ar waith? A ydych yn nodi arweinwyr y dyfodol ac yn rhoi cyfleoedd iddynt ddatblygu? Mae’r cynlluniau hyn yn arwydd o ysgol dda, ac mae cyfrifoldeb ar bob arweinydd i’w rhoi ar waith. Rwyf wrth fy modd bod y rhaglen Prifathrawiaeth Nawr! ar gael ar gyfer darpar athrawon yn y rhanbarth, a bod dros 40 o athrawon wedi cael eu derbyn i’r garfan gyntaf. Mae ysgolion hefyd yn gallu manteisio ar ddwy raglen sydd wedi’u hachredu gan Brifysgol Coleg Llundain (‘New to Headship’ a ‘Strategic Headship’), ynghyd â dwy raglen yng Nghanol De Cymru (Arweinyddiaeth Ymgynghorol a Phrifathrawiaeth Weithredol). Hoffwn hefyd annog ysgolion i ymrwymo i waith ysgol i ysgol, er mwyn datblygu eu sgiliau arweinyddiaeth ymhellach. Mae cyfoeth o gyfleoedd ar gael, yn cynnwys Grwpiau Gwella Ysgolion a Pharau Braenaru.

Fel y gŵyr llawer o staff ysgolion ac awdurdodau lleol eisoes, bydd Robert Hopkins, Pennaeth Gwella Ysgolion, yn ymddeol o’r Consortiwm yn fuan. Mae Robert wedi chwarae rôl allweddol yn y gwaith o lywio gwelliant mewn ysgolion yn y rhanbarth, yn cynnwys ffocws allweddol ar y broses gategoreiddio a’i gweithrediad llwyddiannus. Ar ran y rhanbarth, hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i Robert am ei ymroddiad a’i ymrwymiad. Bydd colled fawr ar ei ôl, ac rydym yn dymuno’n dda iddo yn y dyfodol.

Rwy’n falch iawn bod Mike Glavin wedi ymuno â’r Consortiwm fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol. Daw Mike â chyfoeth o brofiad i’r rôl o’i gefndir mewn ysgolion ac mewn awdurdod lleol, ar ôl gweithio fel pennaeth am 18 mlynedd, yn fwyaf diweddar yn Ysgol Gynradd Rhiw Syr Dafydd, ac fel Pennaeth Gwella Ysgolion a Chynhwysiant ar gyfer Awdurdod Lleol Bro Morgannwg. Bydd rôl Mike yn y Consortiwm yn canolbwyntio ar y fframwaith her a chymorth, yn arbennig ar sut mae gwneud y defnydd gorau o fodelau ysgol i ysgol, yn cynnwys ffocws cryf ar gynnydd cyflym a chynaliadwy ar gyfer ysgolion coch/ambr. Edrychwn ymlaen at groesawu Mike i’r Consortiwm, ac at ei gefnogi yn ei rôl newydd.

Yn olaf, hoffwn dynnu sylw at y ganmoliaeth uchel a gafwyd yn ddiweddar gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, i’r gwaith sy’n cael ei wneud yn ysgolion Canol De Cymru. Cyfarfum â Kirsty gyda Grŵp Strategaeth Her Canol De Cymru ym mis Mehefin eleni, er mwyn trafod agweddau allweddol ar yr Her. Rhoddodd ganmoliaeth arbennig i’r partneriaethau hynod effeithiol sydd wedi’u meithrin, yn ogystal ag i frwdfrydedd ac angerdd y rhanbarth.

Rwy’n edrych ymlaen yn arw at weithio gyda’r Consortiwm ac ysgolion yng Nghanol De Cymru. Rwy’n awyddus i ymweld â chynifer o ysgolion â phosibl, ac yn croesawu eich barn a’ch sylwadau. Hoffwn ddymuno blwyddyn hapus a chynhyrchiol i chi i gyd!
Cllr Huw David

Cllr Huw David

Chair of the Central South Consortium Joint Committee at Central South Consortium
Cllr Huw David

Latest posts by Cllr Huw David (see all)

(Visited 58 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *