Y diweddaraf am y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yw’r elfen gyntaf o’r cwricwlwm newydd i Gymru i gael ei gweithredu. Cymhwysedd digidol yw’r set o sgiliau, gwybodaeth ac agweddau sy’n galluogi’r defnydd hyderus, creadigol a beirniadol o dechnolegau a systemau. Mae’r fframwaith hwn yn hollbwysig i ddysgwyr i’w galluogi i ddatblygu’n unigolion hyddysg a chraff, sydd â’r potensial i lwyddo yn y gymdeithas sydd ohoni.

Ni ddylid drysu rhwng cymhwysedd digidol a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu na Chyfrifiadureg. Mae cymhwysedd digidol yn un o’r tri chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd, ochr yn ochr â llythrennedd a rhifedd. Mae’n canolbwyntio ar feithrin sgiliau digidol y gellir eu cymhwyso at amrywiaeth eang o bynciau a sefyllfaoedd. Fodd bynnag, ni fwriedir i gymhwysedd digidol gael ei orfodi’n annaturiol ym mhob maes pwnc. Felly, mae’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn cynnwys enghreifftiau o syniadau ar gyfer tasgau yn yr ystafell ddosbarth, y gellir eu defnyddio i feithrin sgiliau mewn ffyrdd naturiol ac ystyrlon. Bydd y rhain yn parhau i gael eu datblygu gan y Rhwydwaith o Ysgolion Arloesi, ac i gael eu darparu trwy’r Hwb a’r Offeryn Rhyngweithiol ar wefan Dysgu Cymru. Mae canllawiau pellach, lawrlwythiadau, a Chwestiynau Cyffredin hefyd ar gael ar wefan Dysgu Cymru.

Mae system Cronfa Consortiwm Canol De Cymru yn cynnwys cymuned y gall pob athro ymuno â hi. Bydd gwybodaeth i gefnogi’r broses o fabwysiadu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn cael ei lanlwytho iddi, a gall pob athro gael mynediad i’r ardal gan ddefnyddio ei fanylion defnyddiwr Hwb, a chydweithredu â holl aelodau’r gymuned. Gallwch ymuno â’r gymuned yma.

Mae rhaglenni a digwyddiadau i gefnogi arweinyddiaeth a datblygiad y Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar draws y cwricwlwm yn cael eu datblygu gan Ysgolion Hwb Cwricwlwm y Fframwaith Cymhwysedd Digidol, a gellir trefnu i gymryd rhan ynddynt trwy system Digwyddiadau Cronfa.

Arolygiad

Bydd Estyn yn mynd ati i arolygu safonau ac ansawdd y ddarpariaeth TGCh, fel sy’n digwydd ar hyn o bryd. Fodd bynnag, yn hytrach nag adrodd yn unig ar y safonau y bernir eu bod yn arbennig o gryf neu wan, o fis Medi 2016, bydd arolygwyr bob amser yn adrodd ar safonau TGCh yn rhan o ddangosydd ansawdd 1.1.

Lle y mae ysgolion yn bwrw ymlaen â mentrau mewn ffyrdd creadigol a llawn dychymyg er budd y dysgwyr, yn cynnwys defnyddio’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol i ddatblygu eu harferion, bydd arolygwyr yn ymdrin ag arloesedd a hyblygrwydd o’r fath mewn modd cadarnhaol.

Argymhellion

Mae’n bwysig bod ysgolion yn dechrau gweithio i fabwysiadu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol, gyda’r nod o’i ymgorffori ar draws y cwricwlwm erbyn 2018.

Bydd angen cyfuniad o weithgareddau arweinyddiaeth a datblygu addysgu a dysgu i gychwyn. Isod ceir amlinelliad awgrymedig ar gyfer dechrau arni yn nhymor yr hydref 2016:

  • Y Tîm Arwain a’r aelodau allweddol o’r staff i ddehongli disgwyliadau’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol
  • Penodi arweinydd y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn yr ysgol
  • Archwilio/mapio cyd-destunau’r cwricwlwm presennol i’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol
  • Nodi meysydd ar gyfer datblygu’r cwricwlwm
  • Archwilio galluogrwydd staff er mwyn nodi gofynion cymorth
  • Archwilio anghenion o ran adnoddau
  • Cynllunio ar gyfer gwariant parhaus i gefnogi’r adnoddau a nodwyd
  • Dechrau integreiddio’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar draws y cwricwlwm

Dylai'r gweithgareddau hyn fod yn rhan o gynllunio gwella ysgol parhaus. Cysylltwch â mailto:richard.george@cscjes.org.uk am arweiniad pellach.

Richard George
Follow me:

Richard George

Strategic Adviser for Using Technology at Central South Consortium
Richard George
Follow me:
(Visited 114 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *