System Hunanwella: Cyfeiriad a Chynnydd

Mae’r term system hunanwella yn deillio o gyfnod a lle gwahanol iawn. Ers iddo gael ei fathu, mae’r syniad wedi cael ei ddefnyddio i gyfiawnhau amrywiol ddulliau o ailstrwythuro systemau addysg ledled y byd. Un o’r systemau mwyaf syfrdanol y deuthum ar ei thraws oedd yn Awstralia, pan gysylltodd grŵp o benaethiaid cynradd â mi i ddweud eu bod wedi cael eu gosod mewn rhwydweithiau, heb fawr ddim cyfeiriad o ran sut i’w datblygu, a bod eu strwythurau cymorth presennol yn syml wedi cael eu tynnu oddi wrthynt. Yn amlwg, nid y dull organig honedig hwn o weithredu system a arweinir gan ysgolion oedd yr opsiwn mwyaf hwylus nac effeithiol, ond cefais fy syfrdanu gan ymrwymiad y penaethiaid lleol i sicrhau bod y system yn llwyddo, hyd yn oed os nad oeddem yn siŵr sut beth ydoedd i gychwyn.

Dysgais dri pheth o weithio gyda chydweithwyr yn Awstralia am ddatblygu system hunanwella. Yn gyntaf, mae angen i chi ofyn llawer o gwestiynau amdanoch chi eich hun, yn amrywio o ‘Pam y gwnes i benderfynu ymuno â’r proffesiwn hwn?’ i’r cwestiwn mwy rhyddieithol, ‘Pam y dylwn i ymgymryd â rhagor o waith er mwyn cydgysylltu’r grŵp hwnnw?’ Yn ail, mae angen i chi ofyn 'Pwy yw’r bobl hyn?', 'Pwy sy’n rhan o’r system, pwy sy’n arwain, ac ar ba sail?' Yn olaf, sylweddolais nad menter arall i’w gweithredu yw newid i system hunanwella. Yn lle hynny, bydd yn cynnwys myrdd o weithredoedd bach a fydd yn cyfuno i greu newid llawer mwy.

Mae Consortiwm Canol De Cymru wedi bod yn gweithredu’r system hunanwella neu system a arweinir gan ysgolion ers tro ac, wrth gwrs, mae’r consortia eu hunain yn enghraifft o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fabwysiadu dull mwy cydweithredol a lleol o gynllunio a darparu gwasanaeth. Ers ei gweithredu, mae’r system a arweinir gan ysgolion wedi denu amrywiaeth eang o arweinwyr ac ysgolion ac, fel pob arweinydd, mae gan y grŵp hwn bellach ddwy dasg allweddol, sef pennu cyfeiriad ac asesu cynnydd tuag at gyrraedd y nod. Mae’r Grwpiau Strategaeth wedi bod yn pennu’r cyfeiriad ers cryn amser, ond rydym bellach wedi lansio Bwrdd Arfarnu ac Ymchwil er mwyn dwyn ynghyd yr holl weithgareddau a data a fydd yn ein helpu i ddeall y cynnydd sy’n cael ei wneud. Mae’n dasg heriol i ddwyn ynghyd yr holl ddata sy’n ofynnol i ddeall y newidiadau sy’n digwydd, boed yn fach neu’n fawr, ac mae’n anochel dros y misoedd nesaf y byddwn yn gofyn i lawer ohonoch ein helpu i ddeall mwy am ein cynnydd. Cyn i chi ymateb, cofiwch fod cytuno yn gam bach arall i’r cyfeiriad cywir.

Os oes gennych ddiddordeb yng ngwaith y Bwrdd Arfarnu ac Ymchwil, neu os hoffech helpu mewn unrhyw weithgareddau sydd ar y gorwel, yn cynnwys ein harolwg o ddisgyblion ac athrawon, yna cysylltwch â katherine.fielding@cscjes.org.uk cyn gynted â phosibl.
(Visited 56 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *