Fframwaith Cymhwysedd Digidol a’r Defnydd o Dechnoleg

Rhyddhawyd y Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar 1 Medi drwy wefan Dysgu Cymru. Mae'r fframwaith yn amlinellu'r sgiliau digidol y bydd angen i blant eu defnyddio ar draws y cwricwlwm. Dylai ysgolion edrych i fabwysiadu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol erbyn mis Medi 2018. Mae nifer o ysgolion eisoes yn cynllunio sut y byddant yn sicrhau eu bod yn datblygu'r sgiliau. Fodd bynnag, unwaith i ysgolion ddod yn hollol gyfarwydd gyda'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol, byddant yn dechrau sylweddoli nad yw llawer o'r defnydd o dechnoleg yn y dosbarth yn rhoi sylw penodol i agweddau o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar yr adeg briodol.

Er enghraifft, ystyrier y defnydd o dechnoleg i gefnogi'r dysgu. Gallai hyn gynnwys defnyddio gêm ar-lein i helpu disgyblion i ddysgu sut i ddweud yr amser neu ddefnyddio J2Measure i ddarganfod y pellter y gwnaethant gerdded ar daith ysgol. Mae nifer o ysgolion ar hyn o bryd yn defnyddio gemau, rhaglenni ac apiau fel hynny er mwyn cyfoethogi cyfleoedd dysgu mewn amrywiaeth eang o bynciau. Fodd bynnag, ar ôl edrych ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol, efallai bydd athrawon yn teimlo nad yw'r sgiliau digidol sy'n cael eu datblygu drwy'r gweithgareddau hyn yn diwallu disgwyliadau perthnasol y Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Nid yw'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn nodi'r defnydd o dechnoleg i wneud dysgu'n fwy ysgogol, cymhellol neu bersonol. Er enghraifft, mae'r sgiliau digidol sydd eu hangen i ddilyn rhestr chwarae neu gyflwyniad NeoPod yn isafol, ond mae'r rhestr chwarae ei hun yn galluogi disgyblion i fynd â'i dysgu gartref, i ailymweld â'r gweithgaredd yn ôl yr angen, ac i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain. O ganlyniad, mae'n personoli eu dysgu gydag opsiynau i reoli mewn unrhyw leoliad.

Yn yr un modd, nid yw'r defnydd o fideo i ennyn diddordeb plant mewn adrodd straeon yn datblygu cymhwysedd digidol y tu hwnt i lywio rhaglen – sgil sydd ar lefel meithrin yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Ond mae wedi profi i fod yn gymhellol iawn ar gyfer disgyblion ac wedi dangos ei fod yn codi safonau o ran ysgrifennu.

Mae'n bwysig cofio bod y defnydd o dechnoleg yn werthfawr iawn wrth ddatblygu sgiliau pwnc. Mae defnyddio technoleg fel hynny'n gallu helpu disgyblion i weithio'n fwy cywir, adeiladu eu sgiliau pwnc, a chynyddu cymhelliant wrth ddysgu. Mae'r cymwyseddau digidol sy'n cael eu datblygu er mwyn defnyddio offerynnau ac apiau'n aml yn berthnasol i Flwyddyn 1 y Fframwaith Cymhwysedd Digidol, ond mae'r defnydd o dechnoleg i gyfoethogi dysgu'n elfen hanfodol o ddysgu effeithiol.

Yn ogystal, mae'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn canolbwyntio ar ddefnyddio sgiliau ar draws amrywiaeth o gyd-destunau ac, yn yr un modd â'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, yn dibynnu arnyn nhw'n cael eu dysgu gyntaf. Mae hyn yn aml yn cael ei wneud ar ben ei hun drwy ddysgu gwers TG ar wahân, ond gellid ei ddysgu drwy brosiect trawsgwricwlaidd (e.e. wrth ddysgu creu a dadansoddi data). Bydd angen i ysgolion sicrhau eu bod yn parhau i ddysgu'r sgiliau ar gyfer y cwricwlwm TG er mwyn iddynt gael eu defnyddio ar draws y cwricwlwm.

Mae'n hanfodol nad ydym yn cyfyngu'r defnydd o dechnoleg er mwyn cefnogi dysgu dim ond oherwydd nad oes datganiad perthnasol yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Yn yr un modd, bydd yn rhaid i ni ddysgu'r cwricwlwm TG er mwyn datblygu'r sgiliau perthnasol i'w defnyddio ar draws y cwricwlwm.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Jane Grubb ar jane.grubb@cscjes.org.uk.

Jane Grubb
Follow me:

Jane Grubb

Hwb Development Officer at Central South Consortium
Jane Grubb
Follow me:

Latest posts by Jane Grubb (see all)

(Visited 107 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *