Cynnydd Cadarnhaol ar gyfer Ysgolion Cynradd Caerdydd

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi gweld llawer o newid cadarnhaol yng Nghaerdydd. Mae'r bartneriaeth rhwng y Gyfarwyddiaeth ac ysgolion cynradd wedi cryfhau a chydnabuwyd gwelliannau yn ystod ailymweliad Estyn. Drwy gydweithio a ffocws gwell ar gyfrifoldeb cyfunol, rydym yn codi uchelgeisiau i bawb. Rwy'n hyderus y bydd ein Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Addysg, Jackie Turner, yn cael croeso cynnes gennym ni i gyd ac yn ein helpu i barhau ein ffocws didostur o wneud gwahaniaeth yng Nghaerdydd.

Mae'r Bwrdd Datblygu Addysg, y Grŵp Strategaeth Addysg a grwpiau ffocws eraill wedi helpu Caerdydd i ddylunio a lansio Caerdydd 2020, sy'n seiliedig ar bum amcan allweddol:

  • Canlyniadau ardderchog ar gyfer pob dysgwr
  • Gweithlu o ansawdd uchel
  • Amgylcheddau dysgu 21ain ganrif
  • System ysgolion sy’n hunanwella
  • Ysgolion a Chaerdydd mewn partneriaeth.

Roedd y lansiad yn llwyddiannus ac yn cynrychioli ymrwymiad llwyr ysgolion cynradd i gyflawni'r amcanion uchelgeisiol hyn. Yn wir, mae adroddiadau arolygu diweddar o ysgolion cynradd yng Nghaerdydd yn adlewyrchu'r amcanion hyn gyda chlod ar gyfer amrywiaeth o arferion ardderchog a welwyd a golygon ardderchog ar gyfer y dyfodol. Mae canlyniadau dros dro ar gyfer yr haf hefyd yn adeiladu ar yr ethos cadarnhaol o fewn yr awdurdod lleol. Ar gyfer DCS a DPC, mae Caerdydd yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol. Mae'r bwlch hefyd yn lleihau rhwng plant sy'n gymwys am fwyd ysgol am ddim a'u cyfoedion, er ein bod yn derbyn bod angen datblygiad pellach yn y maes hwn. Byddwn hefyd yn dathlu agoriad ysgolion cynradd newydd ac ysgolion cynradd estynedig er mwyn diwallu gofynion poblogaeth gynyddol Caerdydd. Bydd y prosiectau hyn yn dangos bod amgylcheddau dysgu 21ain ganrif yn cael eu darparu ac yn ategu ein hamcanion Caerdydd 2020.

Fel Cadeirydd y Gynhadledd Gynradd yng Nghaerdydd, mae'n dda gen i ddweud bod egni adnewyddol wedi bod, sydd wedi ymgysylltu arweinwyr newydd a mwy profiadol i gymryd rhan mewn fforymau. Trwy ein system ysgolion hunanwella a'n dull cyfunol o gyflwyno newid cadarnhaol, byddwn yn gweld canlyniadau ardderchog ar gyfer dysgwyr yn dod yn realiti i bawb. Mae cydweithrediad pellach yn dechrau helpu i lywio darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghaerdydd ac rwy'n hyderus y byddwn, drwy ein dymuniad gonest a rhagweithiol i weithio mewn partneriaeth, yn gweld canlyniad cadarnhaol ar gyfer y dysgwyr hyn.

Rwy'n annog cydweithwyr i gynnal yr ethos cadarnhaol cyfredol a gweithio gyda'n haelodau cabinet a'r gyfarwyddiaeth er mwyn helpu llywio'r brif ddinas i'r hyn yr ydym eisiau ac i wella golygon y dyfodol ar gyfer ein dysgwyr.

Nic Naish

Nic Naish

Headteacher at Greenway Primary School
Nic Naish

Latest posts by Nic Naish (see all)

(Visited 73 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *