Cyflawni Rhagoriaeth Gyda’n Gilydd: Llywodraethwyr Ymgynghorol

Yn y newyddlen ddiwethaf, gwnaethom ohebu'n gryno ar benodiad 11 Llywodraethwr Ymgynghorol. Yma byddwn yn rhannu manylion pellach ynghylch beth yw'r rôl.

Dros y blynyddoedd nesaf, mae'r Consortiwm am greu'r amodau sy'n galluogi arweinwyr ysgolion a llywodraethwyr i chwarae rôl hanfodol wrth lywio gwelliant. Bydd cefnogaeth gan gymheiriaid a arweinir gan y sector yn chwarae rôl hanfodol wrth adeiladu gallu'r system i wella yn ei gyfanrwydd. Bydd hyn yn cynnwys newidiadau diwylliannol sylweddol ym mhob rhan o’r system er mwyn adeiladu’r gallu, hyder ac ymddygiad a fydd yn arwain gwelliant. Mae arweinyddiaeth system, gan gynnwys llywodraethu ardderchog, yn ganolog i'n gweledigaeth o system sydd â'r capasiti i hunanwella.

Bydd cefnogaeth ysgol i ysgol yn cynnwys:

  •  Adnabod y buddiannau cilyddol a ddaw yn sgil cefnogaeth gan gymheiriaid a gweithio a dysgu wrth ein gilydd
  • Llywodraethwyr ysgol ac ymarferwyr yn gweithio gydag arweinwyr, llywodraethwyr ac ymarferwyr eraill o fewn a thu hwnt i'w sefydliadau eu hunain er mwyn rhannu arferion effeithiol
  • Ymrwymiad at sicrhau gwelliant ac at ddangos effaith gadarnhaol
Mae recriwtio carfan o lywodraethwyr ymgynghorol yn cynrychioli cam ymhellach yng ngalluedd y Consortiwm i helpu'r ysgolion hynny lle mae’r capasiti presennol ar gyfer hunanwelliant yn gofyn am gymorth pellach a dosbarthiad sgiliau a phrofiad i gefnogi cyrff llywodraethu ac ysgolion eraill. Mae'r rheiny a benodwyd i gyd yn llywodraethwyr presennol sydd â mwy na chwe blynedd o brofiad ac wedi dangos tystiolaeth o hanes llwyddiannus o sicrhau gwelliant. Mae llywodraethwyr ymgynghorol yn gweithio y tu allan i'w hysgol eu hunain, ac fel arfer y tu hwnt i'w hawdurdod lleol agosaf, er mwyn darparu cymorth i lywodraethwyr a chyrff llywodraethu eraill. Ar bob adeg, y bwriad fydd i alluogi'r ysgol sy'n derbyn cymorth i gyrraedd sefyllfa lle y mae ganddi'r capasiti i hunanwella. Mae llywodraethwyr ymgynghorol yn gweithio gyda chynghorwyr her y Consortiwm sy'n gysylltiedig ag ysgolion unigol. Fel arfer, bydd llywodraethwyr ymgynghorol yn gweithio gydag ysgolion lle mae llywodraethiant cefnogol wedi cael ei nodi fel angen sy’n gofyn am gefnogaeth sylweddol neu ar frys. Mae gweithgareddau arferol yn cynnwys cytuno ar flaenoriaethau ar gyfer gwella a'r strategaethau angenrheidiol, darparu hyfforddiant a chefnogaeth fentora i ddatblygu rôl strategol y corff llywodraethu, a chefnogi'r corff llywodraethu i arfarnu effeithiolrwydd ei bolisïau a'i weithdrefnau. Mae graddau ymrwymiad y llywodraethwr ymgynghorol wedi'u cynllunio i ymateb i'r anghenion a nodwyd mewn ysgol unigol. Ar y cyd â'n hysgolion, rydym yn benderfynol y bydd yr holl blant a'r bobl ifanc, ym mhob ysgol, yn profi'r amodau gorau posibl er mwyn cyrraedd eu potensial ac y byddwn yn cau'r bwlch rhwng y disgyblion mwyaf difreintiedig a'u cyfoedion. Bwriad yr apwyntiadau hyn yw cefnogi'r uchelgais hwn.
Jeff Fish

Jeff Fish

Governor Steering Group at Central South Consortium
Jeff Fish
(Visited 70 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *