A yw Ymchwil yn Llywio Penderfyniadau yn Eich Ysgol Chi?

Rwy’n llywodraethwr mewn ysgol uwchradd leol ac, yn ddiweddar, roeddem yn trafod newidiadau i’r polisi gwisg ysgol. Cyfeiliornais wrth ofyn “Pam mae gennym wisg ysgol o gwbl?" Ar ôl saib priodol, trodd yr ystafell yn fwrlwm o atebion, yn cynnwys "mae’n gwella ymddygiad”, “maen rhatach i rieni”, “mae’n dileu’r stigma sy’n gysylltiedig â methu dilyn y ffasiwn ddiweddaraf”, “mae’n haws rheoli pwy sy’n gwisgo beth”, “mae’n ymwneud â chysondeb ac mae'n edrych yn dda”, ac “mae’n gwella canlyniadau”. Beth bynnag fo’r anawsterau sy’n gysylltiedig â gorfodi polisi gwisg ysgol llym, y canfyddiad cyffredinol yw bod llu o fanteision, a hynny i’r dysgwr ac i’r sefydliad. Ond beth y mae ymchwil yn ei ddweud?

Yn rhyfedd ddigon, ychydig iawn o waith ymchwil sydd wedi’i wneud ar effaith polisi gwisg ysgol. Mae tystiolaeth yn awgrymu nad yw gweithredu gwisg ysgol yn cael fawr ddim effaith ar bresenoldeb na chyflawniad; ei fod yn hyrwyddo canfyddiad staff a rhieni o hinsawdd ysgol gadarnhaol; nad yw’n cael unrhyw effaith gyffredinol ar ganfyddiad y dysgwr o hinsawdd yr ysgol; ei fod o bosibl yn arwain at fwy o achosion o ynysu cymdeithasol; a bod myfyrwyr sydd â pholisi gwisg ysgol gorfodedig yn nodi hunanganfyddiad is. Serch hynny, mae’r astudiaethau’n gyfyngedig, a phrin y mae’r casgliadau a wneir yn arwyddocaol, gyda meintiau effaith bach.

Yn syml, nid oes unrhyw dystiolaeth bendant y naill ffordd neu’r llall ynghylch effaith gwisg ysgol. Mae hyn i gyd yn bwysig wrth i ni fyfyrio ar "pam yr ydym yn gwneud yr hyn yr ydym yn ei wneud?" neu “pam yr ydym yn newid rhywbeth?" Wrth i ni symud yn gynyddol tuag at system addysg ar sail tystiolaeth, mae angen i ni ddeall pam yr ydym yn gwneud rhywbeth mewn gwirionedd, ac a fydd gwneud yr hyn yr ydym yn ei ystyried yn arwain at welliant meintiol mewn rhyw fetrig yr ydym yn ei werthfawrogi.

Mae angen i ni hefyd ystyried a yw’n bosibl cymhwyso’r casgliadau a wnaed mewn astudiaethau addysg at ein hachos penodol ni. Er nad yw o bosibl yn berthnasol i wisg ysgol, gall ymchwil weithredu sy’n seiliedig ar ymchwil addysg academaidd roi i ni’r ddealltwriaeth yr ydym yn chwilio amdani. Er mwyn trafod sut i gael gafael ar ymchwil addysg gynradd, cysylltwch â Glen Gilchrist: glen.gilchrist@cscjes.org.uk.

(Visited 53 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *